Stiftende generalforsamling HI-LF


general_background

Der indkaldes til stiftende generalforsamling Torsdag den 2. februar 2017 klokken 19.30 i klubhuset, Ålykkevej, 7400 Herning. Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Formændene aflægger beretning (HSF og ISF)
 3. Aflæggelse af regnskab (HSF og ISF)
 4. Godkendelse af de nye vedtægter for HI-LF fra sidste års generalforsamlinger med korrektion af de forslag, der fremkom på generalforsamlingen i HSF
 5. Valg af Formand (vælges for 2 år af gangen)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (6 medlemmer)
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Indkomne forslag – skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen
 11. Fastlæggelse af kontingent
 12. Uddeling af pokaler for fangede fisk mm og præsentation af foreningens nye logo
 13. Eventuelt

Foreningen er vært ved en enkelt øl eller vand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen