Referat generalforsamling 20 januar 2011


2008-01-20 10-01-35

Dette års modtagere af pokaler

Beretning 2010

Herning Sportsfiskerforening afholdte torsdag d. 20. januar 2011 ordinær generalforsamling.

Formanden Svend Fabricius-Svendsen bød velkommen til de ca. 40 fremmødte medlemmer og foreslog Børge Thomsen som dirigent, herefter var generalforsamlingen i gang.

Formanden gav bestyrelsens beretning:

Medlemsudvikling:

Medlemstallet lå i 2010 på 406 medlemmer, dermed lå vi status quo med antallet i 2009 hvor vi havde en fremgang på 19 medlemmer. Vi skal være godt tilfredse med at holde antallet stabilt, hvilket bestemt ikke er en selvfølge for sportsfiskerforeninger. Vi vil i år forsøge at markedsføre os lidt mere aggressivt for at lokke flere folk til foreningen. Vi har tidligere diskuteret henvendelser til firmaer, flere artikler og fangstrapporter på dynamiske hjemmesider som 123nu. Artikler i f.eks. Tyske/Hollandske fiskeblade kunne også være en mulighed for medlemstilgang. Vi vil diskutere PR fremstød på førstkommende bestyrelsesmøde.

Rydning:

HSF plejer at have en masse gode rydningsdage ved åerne for at gøre vores fiskevand fiskbart, men desværre gjorde den hårde vinter det umuligt at komme til åen for at rydde i 2010. Sneen lå tykt og længe og da det endelig blev muligt var foråret på vej. Folk skulle til at kigge på haven og fiskesæsonen var så småt i gang og derfor havde vi andre prioriteter. Vi har haft samme problem i november/december og ind i det nye år og har derfor ikke afholdt nogle rydningsdage endnu. Men nu er vejret til det og vi vil få kigget på det snarest. Vi håber at folk er klar med arbejdshandskerne når vi trommer sammen til rydning.

Juniorer:

HSF har en fin og velfungerende juniorafdeling som styres af Peter Bjerg og Brian ”Bager” Jensen.

Desværre har der ikke været særlig stor opbakning til de ture der har været arrangeret til HSF store fortrydelse. Det har ellers ikke skortet på tilbuddene som har været, put and take, kyst ture og en tur til åen efter havørred. HSF håber at mange af vore juniorer vil komme og støtte op om arrangementerne i 2011, vi har det rigtigt hyggeligt.

Old Boys:

Vores old boys afdeling var igen værter ved de gule ærter i d. 1. marts. Men det er jo ikke kun de gule ærter foreningens modne mænd samles om, de holder deres sammenkomst med morgenkaffe om onsdagen i vinterhalvåret. Desuden er old boys gutterne flinke til at hjælpe med en masse forskelligt arbejde der skal udføres, lige fra brobygning til skilteopsætning. Det er godt for foreningen at have jer. Tak for jeres indsats, vi glæder os til de gule ærter 1. marts.

Klubhuset

Klubhuset har fået ny bestyrer, nemlig Jens Kristensen som sammen med Thomas Dalsgaard står for mandagshyggen! Jens er en dygtig gør det selv mand, med stor ekspertise i behandling af fjer og skind, så der er stor viden at hente her.

Jens og Thomas tilbyder et bredt program igennem vinteren, og er man blot til almen hygge er man også yderst velkommen. Her kan man som nyt medlem med fordel møde op for at lære noget om klubben og finde nye fiskekammerater.

Den kommende weekend er der fluebindingsseminar og jeg har hørt at det plejer at være en oplevelsesrig begivenhed, seminaret kører efter først til mølle princippet og det har vist været lukket for tilmelding længe – ikke sandt?

Man kan finde vinterens detaljerede program på hjemmesiden.

Hjemmesiden:

Vores hjemmeside styres som sædvanlig med fast hånd af Lars Relund og Flemming Pedersen.

De laver løbende fangstopdateringer og forbedringer på hjemmesiden.

Vi digitaliserede i 2010 vores kort, det var en stor indsat der blev ydet fra Lars´ side og en stor økonomisk gevinst for HSF. Kortene var en stor økonomisk belastning for HSF og måske er det mere besværligt for den enkelte, men Knud vil om lidt fortælle om den gevinst vi har fået ved denne ændring og så tror de sidste skeptikere vil være overbevist om at det er okay selv at printe.

Husk at besøge vores hjemmeside jævnligt og husk ikke mindst at opdatere jeres kort inden sæsonen starter, der kan være ændringer.

Jeg skal også minde om at der er mulighed for at tilmelde sig en mailservice som giver besked når der er nye indlæg.

Desuden har vi muligheden for at betale kontingent via PBS – det er dejligt nemt, man skal blot trykke på BS symbolet og udfylde felterne, så kører det automatisk, du sparer tid og HSF sparer penge.

Skjern å & Vorgod syd:

Skjern å er som sædvanlig det vand hvor vi i bestyrelsen bruger mest tid administrativt, vi diskuterer priser, kontrakter, regler kvoter osv. Det er dejligt at kunne informere jer om at der ingen ændringer er for vores vand i Skjern å i 2011.

I 2010 fangede vore medlemmer 22 laks i Skjern og Vorgod å, 10 af disse blev genudsat.

Desuden blev der fanget 22 havørreder og enkelte regnbuer.

2010 var første år med laksekvoter og nye regler, vi var alle spændte på hvordan det ville forløbe.

Sæsonen startede med mange fangede fisk i Skjern å systemet men hvis man fulgte med i fangsterne kunne man se at fiskene blev genudsat til trods for en god længde, hvilket skyldes at det var nedgængere som stadig stod i åen, sikkert pga. den kolde vinter som satte alting bagud.

Vi skulle hen midt i april før folk for alvor begyndte at hjemtage fisk. Og så gik det stærkt, den 11. juni var kvoten for storlaks opbrugt og den 12. september var kvoten for små laks opbrugt og dermed laksestop.

Vi har i HSF sammen med bl.a. Ole Jørgensen kæmpet for at få en særskilt kvoteopdeling øst for Sdr. Felding hvor vi ønskede 60 store og 60 små laks. Der var stor uenighed i SÅS med dette krav og man nedsatte derfor et kvoteudvalg som skulle diskutere fordelingen. Fra HSF har Jim Thaysen og Jens Løntofte deltaget i dette udvalg.

Desværre formåede man ikke at blive enige i udvalget og opgaven røg derfor retur til SÅS bestyrelsen som er den instans der er blevet udvalgt af fiskeriministeriet til at varetage kvotefordelingen. SÅS bestyrelsen stemte om kvote fordelingen og flertallet besluttede at fortsætte 2011 sæsonen med en stor fælles kvote. Inden sæsonen 2012 vil der blive arbejdet mere dybt med en kvoteopdeling.

Der indføres fra 2011 et særligt laksetegn som alle der ønsker at fiske i Skjern å systemets lakse førende del skal indløse. Tegnet koster 100kr og pengene skal bruges til at finansiere udsætningerne i Skjern å til alles glæde.

Det er SÅS ønske at ingen kan få lov til at fiske laks i Skjern å systemet uden man er medlem af SÅS, det gælder foreninger, private lodsejere og konsortier. Dette ønske er opstået for at undgå gråzoner langs vandet hvor ingen kender til udbyttet. Det er kun rimeligt at de som høster også skal så.

Reglerne for fiskeri i Skjern å systemet er uændrede og kan findes på skjernaasam.dk her kan også findes informationer om laksetegnet.

Karup å:

Karup å kastede i år omkring 130 havørreder af sig på vores vand. Det er et stabilt og flot antal og Karup er da også hvad vi i bestyrelsen kalder vores stabile vand på alle måder. Åen fisker godt, der er ro på priser og lodsejere og de sager der dukker op er Ole Lenler Eriksen altid villig til at hjælpe med. Og apropos Ole Lenler Eriksen så indstillede HSF Ole til æreslystfisker i KÅS, en ærefuld tittel som Ole modtog sidste fredag ved KÅS generalforsamling, jeg læser her indstillingen op:

Æreslystfisker i KÅS

Som tak for en usædvanlig stor indsats for Karup Å gennem en meget lang årrække, ønsker HSF at indstille til Karup Å Sammenslutningens bestyrelse, at Ole Lenler-Eriksen udnævnes til æreslystfisker.

Ole er som bekendt tidl. bestyrelsesmedlem i HSF og KÅS – han er ligeledes udnævnt til æresmedlem i HSF.

Indstillingen begrundes med, at Ole gennem rigtig mange år uselvisk og uden skelen til lokale foreningsinteresser har kæmpet for Karup Å og den havørreder til glæde for alle foreninger i KÅS.

Af problemer langs den øvre del af Karup Å, som Ole har involveret sig i, er spildevandsproblemer fra virksomheder – rensningsanlæg – forurening fra dræn – kontrol af vandindtag til dambrug med for lidt vand til Karup Å til følge – medvirkende til fjernelse af spærringer samt reetablering af opvækstområder for havørreden samt pasning af klækkebakker.

Herudover har han for KÅS sat sig ind i reglerne for at hente evt. tilskud fra EU til projekter langs Karup Å.

Selvom Ole er udtrådt af KÅS bestyrelse, ønsker han fortsat at arbejde aktivt som vandplejemand i den øvre del af Karup Å til gavn for os alle.

HSF ønsker, at indstillingen må blive fulgt, så vi kan sige Ole tak for hans helt usædvanlige store indsats for Karup Å og dens havørreder.

Jeg synes vi skal give Ole en hånd og ønske Ole tillykke.

Slutteligt har vi valgt at opsige vandet i Haderis å ved Christian Viborg, det er vores indtryk at det ikke bruges, og pengene vil vi hellere have i hånden når nyt interessant vand dukker op.

Fjederholt, Karstoft, Rind og Vorgod å Nord:

HSF har fra i år lejet et nyt stykke spændende vand ved Vorgod å.

Fiskevadet som giver 7,2 km på den østlige side starter ved udløbet af Egeris Nr. Vium dambrug og går næsten sammen med vores stykke i Vorgod Syd. På vestsiden starter stykket lige ovenfor dambruget og fortsætter 3,3km nedad, der er et lille stykke ved kirken hvor der er fiskeri forbudt.

Stykket har tidligere været lejet ud til Ikast Sportsfiskerforening. Vi skal snarest få lagt stykket på hjemmesiden, hvis man er nysgerrig kan stykket ses på Dagkort.dk under Vestjylland Ikast sportsfiskerforening Vorgod å nord.

For at finansiere dette nye vand har vi opsagt vores vand i Vorgod nord, vi betragter dette nye vand som betydelig mere attraktivt.

Fangsterne fra de øvrige små åer er som sædvanlig yderst sparsomme, Men selvom der ikke fanges meget i disse små vandløb vil vi forsøge at beholde dem til en minimal lejepris, for der kan med de nye restaureringstiltag pludselig ske ændringer og åerne kan igen blive attraktive. At opsige vand skal vores sidste udvej hvis vi ikke mener vi kan få en fornuftig pris forhandlet på plads.

Sunds og Gødstrup søer:

Torben Smedegaard må efterhånden kunne kaldes foreningens ukronede gedde konge, som de fleste af jer nok har læst på fangstrapporten brillerede Torben med 2 store gedder på henholdsvis 10,2 og 11,5kg på samme tur. Torben har også i seneste medlemsblad skrevet en fin artikel om fiskeriet efter gedder, så det er bare om at komme ud når isen forlader søerne igen.

Husk, som Torben skriver i sin artikel at is fiskeri ikke er tilladt på Sunds og Gødstrup.

Jeg vil slutte af med at takke alle vore sponsorer som hvert år yder et bidrag til at HSF stadig har en sund økonomi, jeg vil opfordre alle til at støtte vore sponsorer gensidigt.

Tak til alle jer som har gjort en indsats for HSF i den forgangne sæson og ikke mindst vil jeg takke min bestyrelse for den store indsats de har ydet. Som jeg indledningsvis nævnte har vi haft et meget aktivt år og tingene sker som bekendt ikke af sig selv.

Husk at reklamere for vores gode forening og hører nogle af jer om noget nyt fiskevand så kontakt endelig bestyrelsen herom.

Regnskab:

Knud Ø Knudsen kunne fremlægge et regnskab, som viste et driftsresultat med et overskud på godt 25.000kr. Dette overskud skyldes ikke mindst besparelser på udgifter til tryk af kort.

Indkomne forslag:

Ingen forslag modtaget.

Bestyrelsen stiller forslag om at vi freder stallingen i vore vande. Begrundelsen er at stallingen er i voldsom tilbagegang uden men helt ved hvorfor, men skarven er helt klart en faktor.

Det betyder ikke at man ikke må fiske efter stalling, men man må blot ikke hjemtage stalling.

Dette vedtaget.

Fastsættelse af kontingent for 2011:

Bestyrelsen har ikke forslag om kontingentforhøjelse for 2012.

2008-01-20 10-04-43

Den nye bestyrelse: Fra venstre ses: Svend Fabricius-Svendsen, Peter Bjerg Pedersen, Knud Østergård Knudsen, Jan Møller, Jim Thaysen, Bo Østergård og Per Laursen.

Valg af formand:

Svend Fabricius-Svendsen modtager genvalg.

Valg af bestyrelse:

Jørn Henriksen modtager ikke genvalg, bestyrelsen indstiller Per Laursen.

Kenneth Nielsen udtræder af bestyrelsen, bestyrelsen indstiller Jan Møller.

Valg af suppleanter:

Per Laursen indtræder i bestyrelsen og bestyrelsen indstiller Brian ”Bager” Jensen.

Bo Fomsgaard udtræder som suppleant, bestyrelsen indstiller Kenneth Nielsen.

Pokaler:

Sidste år ændrede vi reglerne således der gives præmie for største afbillede fisk i hver kategori: laks, havørred, bækørred, stalling og gedde. Billedet skal give et indtryk af størrelsen.

De fisk som overholder dette kriterium er:

Laks: Erik Mølgaard 113cm – vægt ukendt

Bækørred: Bo Fomsgaard 58cm – vægt ukendt

Havørred: Bo Fomsgaard 96cm og 11 kg

Gedde: Torben Smedegaard 112 cm og 11,5 kg

Særlig indsats: Lars Relund for et fantastisk arbejde med digitalisering af fiskekortene.

HSF vil gerne efterlyse foreningens geddepokal som vi ikke ved hvor er, den har vist sidst været vundet tilbage i 2002?

Eventuelt:

Vi havde Søren Larsen fra DCV på besøg for at orientere om begrundelsen for laksekvoter, laksetegnet, fiskeregler osv. Det var utrolig positivt at høre Søren fortælle om alle de ting der foregår i SÅS regi, de arbejder virkelig seriøst og positivt for sagen i DCV og SÅS.

Man får en bedre forståelse for de beslutninger der træffes når hører den dybere baggrund for beslutningerne. Stor tak til Søren for hans fremmøde.

Som tak for hans deltagelse havde Jim købt noget laksevand til Søren i form af 2 flasker god Alsace vin.