Referat generalforsamling


Generalforsamling HI-LF. 23.02.2023.  afholdt i ”Det Blå Rum” ved Fuglsang Sø.

25 fremmødt medlemmer, samt 8 bestyrelsesmedlemmer

Valg af dirigent:   Børge Mogensen valgt uden mod kandidater

Børge kundgjorde at generalforsamlingen var rettidig indkaldt

Formandens beretning:

Se vedlagte beretning

Formanden takkede de mange frivillige som har lavet et stort stykke arbejde

han kom kort ind på Skjern å problematikken

beretningen blev godkendt med ovationer

Juniorleder Emil fortalte om vor gode junior afdeling. Anbefalingen går på at hjælpe vore juniorer / lære dem hvordan man begærder sig ved åen.

Vand pleje mand Allan Bay fortalte om det store værk om bestands analyse som blev lavet i 2021. Der er stor fremgang på de 154 stationer der er beskrevet – i alt 74 %, dog en lille tilbage gang i ældre havørreder.

Især omkring Karup ( inkl. de tilløbende åer ) er der stor fremgang

Ved observationer af Skav , kan vi give melding til Schneider Philipsen

En undersøgelse fra Kolding å viser at overlevelsen er 4 – 5 gange så stor på vild fisk som på udsatte fisk/yngel

Allan fortalte at der er gydning på alle gydebanker i Karup å. Allan efterlyste 8 – 10 mand til vedligehold af gydebanker

Skarven er skyldig i 3000 manglende opgangs fisk. Næste store problem bliver bæver der er observeret i Haderis å, hvilket er meget tæt på karup å

Allan fortalte om det positive ved ” dødt ved ” i åen. Bestanden er målt med stigning på op til 2000% grundet ” dødt Ved ”

Hans Jørgen informerede om de ca 40 seniorer som trofast møder op til de arrangementer og hygge møde som de holder.

Aflæggelse af regnskab:

Henrik Abildgaard fremlagde regnskab for 2022

Lille underskud på 433,73 Dkr. 

Regnskabet blev godkendt

Lidt problem med aulum medlemskort. Vi skal medbringe vor indbetaling bevis, gerne på foto

Valg af formand:

Jan Møller er ikke på valg

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jørn Henriksen

Henrik Abildgaard

Michael Beck

Alle modtog genvalg uden modkandidater

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Valg af revisorer:

Børge Sørensen og Henrik Lohdal

Modtog genvalg

Valg af revisorsuppleant: 

Kurt Lunde

Modtog genvalg 

Indkomne forslag:

Der er kommet et forslag om ændring i vedtægterne, således at formand og kaserer  tegner foreningen.  – Dette blev vedtaget

Fastlæggelse af kontingent:

Kontingentet fortsætter uændret

Uddeling af diplomer:

Største Gedde:   Torben Lunde.  75 cm

Største Havørrede:  87 cm  7,4 kg     Bo Fromsgaard

Største Laks: 101 cm   John Rahbæk 

Særlig indsats:  Hugo Nielsen med team

Eventuelt:

Det eneste der er lavet om på Skjern å, er at der er en 3 delt kvote

Hvad betaler det nye konsordium til Sås:   samme som øvrige meter/medlemmer

Jørn efterlyser også hjælper til fast at holde et lille stykke , måske faste hold

Der blev kort fortalt om vor nye skiveklipper som er hos Jørn

Evt. lille lap med medlems kortet hvor vi søger hjælp

Fangst rapportering:  Vi skal melde ind på Hi-lf hjemme side , denne leder så selv vider til Sås og KÅS som begge bruger Fangst journalen

Jørn gjorde opmærksom på efterårets seminar om fremtidens fiskeforening

Beretning

2022 blev et år med glæder og udfordringer, Medlemstallet steg, Antallet af nye medlemmer i foreningen steg fra 475 til 499.

Der blev også et af de bedre år fiskemæssigt.

Jo vi har en god forening, en masse engagerede medlemmer, en juniorklub der fungerer, en oldboysklub som rigtig har et godt socialt samvær, klubaftener som styres af et godt team, naturpleje vandpleje grupper som mange deltager i, vores hytter er blevet gjort i stand, af frivillige, skøn forening hvor det sociale er i højsædet  

SÅS

Det blev besluttet på Repræsentantskabsmødet, at man fra 2023 deler kvoten i 3 dele,  den 16 april, 16 juni og 16 august

KÅS

Fra Karup å kan det fortælles, at der er en fin dialog i gang med kommunerne, lodsejere og KÅS, omkring en bedre kantklipning i den øvre del af Karup Å som vil være til gavn for åen. Det har også den ”sideeffekt” at vores mulighed for bedre at kunne fiske på stykkerne mellem Karup og Agerskov er til stede. Lige præcis den del af åen, holder en hel del fisk i sensommeren og efteråret.

Vores hytter ved Karup å er blevet så fine,  tusind tak til de frivillige

Nyt om fiskevand for 2023

Der arbejdes som altid på, at kunne tilbyde klubbens medlemmer godt fiskevand. Det arbejde sker både via godt samarbejde med lodsejere og via vandpleje. 

Men desværre mistede vi ST. Skovbjerg.

Der har jo været en del frustration omkring Holck Poulsens opkøb af jord ved Skjern å, og senest er vi blevet overbudt af private ved St. Skovbjerg, og det er en bekymrende tendens, at “rige” køber og lejer fiskevand, det er en bekymrende udvikling, og det er helt imod den danske model, som vi har ved åerne,  foreninger har i mange år plejet og gjorde det muligt at alle kan fiske, ligemeget hvilken indtægt man har, junior, unge, studerende, pensionister, og alle andre skal have mulighed for at komme til åen.

Kan i huske til premieren 16 april, da unge Christian Skovgård fik hans flotte premiere laks, Christian er Lærling, og har deraf ikke så mange penge, så jeg synes det er klart at også skal have råd til at fiske.

Nogen siger at det er billigt at fiske laks i Danmark, nej det er ikke billigt, lystfiskeri er ikke en handelsvare, hvor nogen skal tjene penge, det er en hobby, en fritidsfornøjelse, som giver os lystfiskere, så meget, udover at være heldig at fange fisk så giver det en masse oplevelser, socialt samvær, vi mødes ved åen, hygger os, laver vandpleje, mødes i klubben, når nogen spørger mig om jeg skal ud at fiske, så siger jeg at jeg skal på fisketur.

Det er vigtigt at vi fortæller den gode historie, for at kunne foresætte en god udvikling. Vi skal stå sammen, også fremover. 

I Danmark er lystfiskeri, så at sige, en folkesport. Alle kan fiske efter laks ved, at være medlem af en forening eller købe et dagskort med adgang til åen. 

Vi skal dyrke glæden ved fiskeriet, sammenholdet og natur- og miljøforbedringer frem for rekordfiskeri. Det er vigtigt, at vi bevarer respekten for naturen og fiskene og for hinanden. Det bør alle bidrage til og det har alle et ansvar for. Netop fisken skal helst stå højt for enhver lystfisker. Bemærk at jeg skriver lystfiskeri, for det er det, det er, fisk af lyst og glæde, nyd naturen, nyd det sociale fællesskab, hyg dig med fiskekammeraterne igennem hele sæsonen.

Til slut vil vi gerne takke medlemmer,bestyrelsen, sponsorer, lodsejere for jeres støtte til at gøre HI-LF til en god og aktiv forening

Knæk og bræk

bestyrelsen HI-LF                                                    

Leave a Reply