Referat af HSF’s generalforsamling 21.01.2010


1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Børge Thomsen – valgt! Generalforsamlingen erklæres gyldig.

2- Bestyrelsens beretning

Formanden beretter om årets gang og forventninger til den kommende sæson. Medlemstallet blev i sæsonen øget til 405 medlemmer fra 386 året før. Rydningsdage er gennemført med succes og flot opbakning. Nyt fiskevand ved Hesselvig blev ligeledes ryddet og gjort dejligt tilgængeligt og kastede årets største laks af sig. Der vil i kommende sæson blive lagt ekstra vægt på junior-arrangementer, og de første ture er allerede i støbeskeen. Formanden opfordrer til deltagelse ved åbningen af sæsonen og gule ærter – stort arbejde af seniorerne, der ligeledes har ydet flot indsats ved rydning og brobygning. Klubhusarrangementerne har været spændende, og der opfordres til deltagelse. Tak til Lars og Flemming for arbejdet med hjemmesiden. I Skjern å og Vorgod syd er der fanget lidt færre laks end året før og lidt flere havørreder. Balladen med Boris Fiskeriforening og SÅS har skabt uro, men det er glædeligt foreningen bidrager med donation til udsætning af laks. Hesselvig-kanalen bliver lavet til stryg, hvilket forhåbentlig vil give større vandføring. Alle vores lodsejere har givet tilsagn om leje af fiskevand for kommende sæson i Skjern å, og der er nye parkeringspladser på vej. Der er observeret en del ekstra skarver ved åen og HSF har fået lov til at regulere 30 stk., hvilket vil ske med aftale med lodsejere. Karup å kastede omkring 100 havørreder af sig i sæsonen. Lille Phillip er kommet i foreningens hænder igen, og vi har opsagt det øverste stykke ved Martin Jepsen. Fangsterne ved ”de små åer” har været sparsomme, men vi holder stadig på det og appellerer til lodsejerne om minimal leje. Disse stykker kan potentielt blive spændende. Sunds og Gjødstrup sø har givet fine fisk, der er ny båd i Sunds og Torben Smedegaard har været så hjælpsom at varetage info om søerne på hjemmesiden og fungerer samtidig som kontaktperson her. Tak til sponsorerne for støtten i 2009 – vi håber på fortsat støtte i 2010. Tak til bestyrelsen.

Beretningen godkendes!

3- Aflæggelse af regnskab

Regnskabet er godkendt af revisorerne. De rå tal viser et underskud på bundlinjen på 32.000 kr. Overskuddet på 14.000 i 2008 manglede nogle posteringer, der udgør halvdelen af underskuddet på de 32.000. Pensionisterne vil stige i 2010, ligesom A-medlemmerne steg i 2009. Posten diverse indtægter på 61.000 er primært sponsorater og dagkort. Denne post er en del mindre end året før, men dette skyldes jubilæum med gaver mm. Lejeudgifterne er steget – dels grundet ekstra fiskevand ved Skjern og Lille Phillip, men også pga øget lejeudgifter. Det skal nævnes, at der er noteret 4000,- til portoudgifter – det reelle tal er væsentligt højere, men Sydbank har sponseret en stor del – tak for det! Resten af regnskabet fremlægges uden kommentarer. Egenkapitalen er pt på 243.000 kr.

Regnskabet godkendes!

4- Indkomne forslag

Formanden har ikke modtaget forslag, men bestyrelsen foreslår: Alle fangster skal registreres på hjemmesiden – registreringspligt, så vi ikke opsiger vand, hvor der reelt fanges fisk. Der kommer forslag om at forenkle selve indrapporteringen på nettet. Indberetningspligten vil ligeledes fremgå på dagkort. Genudsatte fisk skal også indberettes.

Forslaget vedtages!

Bestyrelsen foreslår desuden at vi stopper med at udsende fiskekort. Disse kan fremover printes fra nettet. Man kan via mailservice blive opdateret om ændringer, så rettelser kan printes ud og sættes i eksisterende mappe. Desuden vil ændringer fremgå i Mepsen, men det er medlemmernes ansvar at holde sig opdateret løbende. Der indkommer forslag om, at indlæg om ændringer på nettet vil fremgå tydeligt evt. via grafik.

Forslaget vedtages!

5- Fastlæggelse af kontingent og indskud for 2011

Vi foreslår kontingentet ikke hæves for 2011, men beder om tilladelse til at hæve kontingent for A-medlemmer med 250,- i 2011 og samme procentvise stigning for pensionister, såfremt vi får tilbudt nyt fiskevand, eller hvis det nuværende fiskevand stiger i pris.

Der er god debat om kontingenter, og holdningen i salen er generelt, at en kontingentstigning er fuldt accepteret og måske bør sættes i værk snarest, så vi kan få rettet op på årets negative resultat og bibeholde vores egenkapital. Det foreslås endvidere, at man evt. øremærker en del af kontingentstigningen eller indbetaler et fast beløb pr. medlem til leje af nyt fiskevand eller øgede lejeudgifter på eksisterende vand. Der ytres også af en enkelt, bekymring om beløbsstørrelsen på de 250,-, at beløbet kan afskrække nogle til at nøjes med dagkort.

Forslaget vedtages!

Bestyrelsen foreslår at gruppen senior 1 slettes og aldersgrænsen for juniorer udvides til 20. Desuden foreslås det, at passive medlemmer betaler 250,- mod normalt 100,- , da dette beløb forsvinder i administration.

Begge forslag vedtages!

6- Valg af formand

Svend modtager genvalg – tillykke til Svend 

7- Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Knud Østergaard, Kenneth Nielsen, Bo Østergaard og Thomas Gustafsson.

De første tre genvælges. Thomas modtager ikke genvalg, og bestyrelsen foreslår Jim Thaysen, der vælges ind i bestyrelsen. Tillykke til Jim og tak til Thomas for indsatsen i HSF gennem 4 år blandt andet med sponsorer og Herning Rocker.

8- Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Nuværende suppleanter er: Per Laursen og Bo Fomsgaard. Genvalgt!

9- Valg af 2 revisorer

Nuværende revisorer er: Thorkild Bøgild og Børge Sørensen. Genvalgt!

10- Valg af revisorsuppleant

Nuværende suppleant er: Kurt Lunde. Genvalgt!

11- Uddeling af pokaler for fangede fisk i 2009

Pokalen for største Laks: 3. April, 16,7 kg. 116 cm, Peder Langkjær

Pokalen for største Havørred: 19. August, 8,05 kg. 88 cm, Bo Fomsgaard

Pokalen for særlig indsats: Harald Buur-Mouritsen for stort arbejde ved broer og skiltning.

Bestyrelsen gratulerer vinderne og opfordrer endnu engang til, at man husker at melde sin fangst på nettet med billede. Fremover ændres proceduren, så der gives præmie for største tilmeldte fisk med billede – dvs. OGSÅ genudsatte fisk. Fisken skal altså ikke længere fremvises et bestyrelsesmedlem for at indgå i konkurrencen.

12- Eventuelt

Spørgsmål fra salen om, hvorfor vi ikke deltager i Herning Rocker længere. Dette forklares af formanden – belønningen står ikke mål med arbejdet.

Hytten ved Øvig – skal der ske noget med den? Lodsejeren har egen mening om, hvordan arbejdet skal udføres, og bestyrelsen fortsætter dialogen med ham om det fortsatte arbejde, så hytten bliver brugbar og up to date.

Ros til Kenny for afholdte kurser, der er flot reklame for foreningen og giver både dagkort og nye medlemmer.

Opfordring til bestyrelsen om at uddele specifikke junior-pokaler og generelt være før ude med invitation til junior-arrangementer.

Det opfordres til medlemmerne at melde sig til at indgå i KÅS-arbejdet – vi mangler en m/k.

Bo Fomsgaard har ordet vedr. Skjern å. Der er lodsejere, der gerne selv vil bestemme omkring fiskeriet, hvilket har betydet, at DTU sandsynligvis vil gå ind og regulere fiskeriet – evt. med kvoter gældende allerede fra i år. Hvis fordelingen kommer til at ske pr. kilometer fiskevand, vil vi i foreningen sandsynligvis få en kvote, der er dobbelt så stor, som det antal laks vi har fanget i de bedste sæsoner. SÅS gør hvad de kan mht. opsyn af ulovligt fiskeri i fjorden, men det er et stort og vanskeligt arbejde.

Tak for god debat, god ro og orden og tak for i aften.

Pokal vinderene sammen med formanden.