Indkaldelse til ordinær generalforsamling


Der indkaldes til generalforsamling i Herning Ikast Lystfiskerforening torsdag den 1. februar 2018 klokken 19.30 i klubhuset, Ålykkevej, 7400 Herning.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Valg af Formand (vælges for 2 år af gangen)Ikke på valg i år
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Niels B. Fløe, Jan Andreasen og Knud Ø. Knudsen (alle ønsker genvalg)
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, på valg er Frank Næsager Sjøgreen (ønsker genvalg)
 7. Valg af 2 revisorer, på valg er Børge Sørensen
 8. Valg af revisorsuppleant.
 9. Forslag til ændring af vedtægter. Se nedenstående forslag (forslaget er efter aftale med Herning Kommune).
 10. Indkomne forslag – skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen
 11. Fastlæggelse af kontingent
 12. Uddeling af diplomer for fangede fisk mm
 13. Eventuelt, Kim fortæller om samarbejdet med forsikringsselskabet Vestjylland

Foreningen er vært ved en enkelt øl eller vand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Punkt 9 – Ændringsforslag

§7 – Generalforsamlingen

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af februar måned og indkaldes via foreningens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel. Det tilstræbes at generalforsamlingen afholdes den første torsdag i februar.

Ændres til:
Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af februar måned og indkaldes via foreningens hjemmeside/opslag på offentligt sted med mindst 4 ugers varsel. Det tilstræbes at generalforsamlingen afholdes den første torsdag i februar.

Stk 8 og Stk. 9. erstattes af efterfølgende:

Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 eller 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes drøftet.

§11 – Foreningens opløsning

ændres til §12.

Ny § 11 – Vedtægtsændring

Stk. 1 Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.