Indkaldelse til generalforsamling


Der indkaldes til generalforsamling i Herning Ikast Lystfiskerforening torsdag den 3. februar 2022 klokken 19.30 i klubhuset, Ålykkevej, 7400 Herning.

Der skal tages forbehold for coronasituationen, evt . flyttes det til større lokale, vi informerer her på hjemmesiden

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning. Umiddelbart efter følger Junior, Vandpleje og Oldboys beretninger
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Valg af Formand (vælges for 2 år af gangen)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, da vi ikke holdt generalforsamling sidste år, er alle på valg, Knud, Allan og Niels O. ønsker ikke genvalg
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af revisorer.
 8. Valg af revisorsuppleant.
 9. Indkomne forslag – skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen
 10. Fastlæggelse af kontingent
 11. Uddeling af diplomer for fangede fisk mm
 12. Eventuelt.

Foreningen er vært ved en enkelt øl eller vand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen