Indkaldelse til Generalforsamling


Der indkaldes til generalforsamling i Herning Ikast Lystfiskerforening torsdag den 23. februar 2023 klokken 19.30 i Det Blå Rum.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning. Umiddelbart efter følger Junior, Vandpleje og Oldboys beretninger
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Valg af Formand (vælges for 2 år af gangen)ikke på valg i år
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jørn Henriksen, Henrik Abildgaard og Michael Beck – alle modtager genvalg
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af revisorer.
 8. Valg af revisorsuppleant.
 9. Indkomne forslag – skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen
 10. Fastlæggelse af kontingent
 11. Uddeling af diplomer
 12. Eventuelt.

Foreningen er vært ved en enkelt øl eller vand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen