God velbesøgt generalforsamling


HI-LF generalforsamling torsdag 07.02.2019

Formand Jan Møller bød velkommen til de ca 70 fremmødte

Børge Thomsen blev som vanlig valgt til dirigent og han konstaterede at indkaldelsen er

foregået efter reglerne.

Formanden afholdt sin beretning hvori han kort præsenterede de 2 nye junior leder Emil

Pedersen og Mikkel Munk. Den positive fremgang i foreningen er fortsat og medlems tallet er

  1. Der blev takket de mange medlemmer som aktivt tager del i de forskellige arbejds

opgaver

Kort fortalt om KÅS og SÅS hvor der er kommet ro påtrods de svære forhold med uro og

varmt vand.

Jim Thaysen informerede om junior arbejdet og gav stafetten videre til de 2 nye junior

ledere, som fortalte om deres planer og arbejde.

Allan Bay informerede om vandpleje arbejdet ved Karup å, bl.a 28 nye gyde banker og 17

restaureret. I 2019 er der ansøgt 18 nye gydebanker.

Fjederholt åblev kort belyst hvor gydebanke mulighederne blev undersøgt.

Niels Præst fortalte om elfiskeriet i Skjern å( bestands analyse) og opgangen af laks ca

5500 stk.

Henrik Vernø fortalte om senior klubben med ca 40 medlemmer, bl.a om det nye sted til gule

ærter til premieren ( Hessellund camping)

Knud K aflagde et flot regnskab med et overskud på19.000 dkr. Der varsles en lille stigning

i både Karup og Skjern å for 2020.

Jan Møller genvalgtes som formand for de næste 2 år

Bo Østergaard og Allan Bay fik begge genvalg. Kim Thygesen ønskede ikke genvalg , i

stedet blev Casper Hansen valgt

Henrik Abildgaard modtog genvalg som suppleant

Revisor og revisor suppleanterne blev genvalgt

Uddeling af diplomer

Største gedde Jacob Mikkelsen 5,8 kg sunds sø

Største bækørred Morten K. Hansen 49 cm fjederholt å

Største havørred Ole Lenler 7,3 kg i Karup å

Største laks Peter Hønholt 99cm 9,6kg i Skjern å

Særlig indats Jim Thaysen og Torben Smedegaard junior arbejde

Tillykke til alle

Ingen kontingent stigning i 2020

Generelt

Opstrøms fiskeri blev kort beskrevet

Henrik Lohdal fortalte om Signalkrebs fiskeri især i frednings tiden og om tilladelse til

fiskeriet som skal være Henrik i hænde senest 15.02. Se mere på HI-LF facebook

Krog størrelses problematikken blev vendt og diskuteret.

Børge takkede for god ro og orden

Største gedde Jacob Mikkelsen 5,8 kg sunds sø

Største havørred Ole Lenler 7,3 kg i Karup å

Største laks Peter Hønholt Skjern å 99cm 9,6 kg

Særlig indats Jim Thaysen og Torben Smedegaard junior arbejde