Generalforsamling


Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 22. januar 2009 klokken 19.30 i klubhuset, Ålykkevej 15, 7400 Herning

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag – Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest den 17. januar 2009
 5. Fastlæggelse af kontingent og indskud for 2010
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er : Jørn Henriksen & Henrik Abildgaard.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Nuværende suppleanter er: Per Laursen og Bo Fomsgaard
 9. Valg af 2 revisorer: Nuværende revisorer er: Thorkild Bøgild og Børge Sørensen.
 10. Valg af revisorsuppleant. Nuværende suppleant er: Kurt Lunde
 11. Uddeling af pokaler for fangede fisk m.m. 2008.
 12. Eventuelt