Generalforsamling


Der indkaldes til generalforsamling i Herning Ikast Lystfiskerforening torsdag den 6. februar 2020 klokken 19.30 i klubhuset, Ålykkevej, 7400 Herning.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning. Umiddelbart efter følger Junior, Vandpleje og Oldboys beretninger
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Valg af Formand (vælges for 2 år af gangen)ikke på valg i år
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Knud Ø. Knudsen (ønsker genvalg), Niels Fløe (ønsker genvalg), Jan Andreasen (ønsker ikke genvalg)
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen, på valg er Frank Sjøgreen (ønsker genvalg)
 7. Valg af revisorer, på valg er Børge Sørensen
 8. Valg af revisorsuppleant.
 9. Indkomne forslag – skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen
 10. Fastlæggelse af kontingent
 11. Uddeling af diplomer for fangede fisk mm
 12. Eventuelt.

Foreningen er vært ved en enkelt øl eller vand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen