Generalforsamling


Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 26. januar 2012 klokken 19.30 i klubhuset, Ålykkevej 15, 7400 Herning

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag – Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest d. 21 januar 2012′
 5. Fastlæggelse af kontingent og indskud for 2013
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Jim Thaysen, Bo Østergaard og Knud Østergaard Knudsen
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Nuværende suppleanter er Brian Jensen og Kenneth Nielsen
 9. Valg af 2 revisorer: Nuværende revisorer er Thorkild Bøgild og Børge Sørensen
 10. Valg af revisorsuppleant: Nuværende suppleant er: Kurt Lunde
 11. Uddeling af pokaler for fangede fisk m.m.
 12. Eventuelt

Foreningen er vært ved en enkelt øl eller vand.