Generalforsamling 17. januar 2008 2


Herning Sportsfiskerforening (HSF) afholdt torsdag d. 17. januar kl. 19.30 ordinær generalforsamling i klubhuset på Ålykkevej. Der var fremmødt ca. 50 trofaste medlemmer. Formand Børge Thomsen bød velkommen og gik straks til pkt. 1 valg af dirigent, bestyrelsen foreslog Kurt Lunde som blev valgt med akklamation. Kurt kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og vi gik til bestyrelsens beretning.

Medlemstal

2007 blev desværre et år hvor vi igen mistede medlemmer, dette år ca. 40 stk. Vi har spurgt om årsagerne til at vores medlemmer springer fra og får forskellige svar: nogle har prøvet at tage en sæson i en anden forening, andre fisker for lidt og andre igen har ikke modtaget indbetalingskort, hvilket naturligvis er beklageligt. Hvis det sker at man ikke modtager sit indbetalingskort kan man henvende sig til vores kasserer, som straks vil udbedre sagen. Trods nedgangen ser vi dog lyst på 2008, der har været en ganske pæn interesse allerede og så har vi haft en rigtig fin fiskesæson i 2007, hvilket jo rygtes.

Juniorer

Juniorafdelingen har oplevet en lille fremgang og har nu ca. 30 medlemmer. Prisen taget i betragtning er det ikke overvældende. Vi har i øvrigt fået 2 nye ledere af junior afdelingen:

 • Flemming Kirkegaard Madsen
 • Kasper Seifert Madsen.

Vi er glade for, at de/I vil tage ansvaret for vores juniorafdeling og er sikker på, at det bliver positivt. Samtidig vil bestyrelsen rette en tak til Jakob Egebæk for mange års godt arbejde i vores juniorafdeling. Jakob er en dygtig og positiv person, som foreningen helt sikkert kan få meget ud af i fremtiden.

Old-Boys

Vores Old-Boys Klub fungerer godt og det er et virkelig godt aktiv for foreningen. Det er faktisk den del af foreningen der konsekvent er blevet større gennem årene. Både fordi alders-sammensætningen ændrer sig, men naturligvis også fordi deres aktiviteter tiltrækker andre, der gerne vil have socialt samvær og noget fornuftigt at beskæftige sig med i pensionsalderen.

Old-Boys holder stadig møde hver onsdag formiddag i klubhuset og tager ofte af sted med fiskestangen herefter.

Husk de gule ærter 1. marts i krudthuset ved Karup hvor Old-Boys er værter.

Storarrangement

Vores storarrangement med Gordon Henriksen var en god aften, med masser af spændende fiskehistorier og nogle gode filmoptagelser. Selv om besøgstallet ikke kom op på tidligere tiders succesoplevelser. Årets underholdere er Bo Fomsgaard og Kenny Frost som den 13. marts vil give os en på opleveren med fight sener, naturfilm og flotte billeder.

Klubhus

Omkring klubhuset gør Jim Thaysen og Thomas Dalsgaard et fantastisk flot stykke arbejde. Der er mange gode aktiviteter og det er noget nye medlemmer er opmærksomme på. Der spørges næsten altid til klubaktiviteter både når det gælder seniorer og juniorer. Det er dog i stor udstrækning de samme der møder op hver gang. Det er en skam, for klubaftenerne er både hyggelige og lærerige. Måske føler nogle, at det er svært at komme, fordi de andre er ”eksperter” og man selv er nybegynder i f.eks. fluebinding. Men smid fordommene og mød op for de vil meget gerne lære fra sig og så er det et godt sted at få et netværk i foreningen. Man kan samtidig få gode tips og informationer omkring vores fiskevand.

Rydningsarbejde og bro-arbejde og nye skilte

Der er etableret nye broer ved Karup, det er blevet godt og det var tiltrængt.

Vi har fået produceret nye skilte, og arbejdet med opsætning er igangsat. Old-Boys klubben deltager aktivt i dette projekt – det er vi taknemmelige for. De skal være på plads inden sæsonstart. I forholdet til tidligere, så satser vi nu på at disse også placeres ved nedkørslen til vores stykker, hvilket skulle gøre det lettere for alle.

Rydningen ved åerne er blevet et fast stykke arbejde for foreningen, vi har ryddet ved Tjæreovnene, Øvig, Skjernvej 69 og en lille gruppe tog til Karup. Bestyrelsen vil gerne sige tusind tak til alle der har deltaget på vores rydnings ture. Det er en fornøjelse at opleve den arbejdsiver der bliver lagt for dagen. Vi kan kun opfordre andre til at deltage for det giver mere end bare frisk luft og motion, man møder ligesindede, man er med til at gøre vores fiskevand fiskbart og så lærer man stykkerne at kende. Inden sæsonstart skal vi gerne have et par ture mere så meld dig til hos Jørn Henriksen på telefon 22 66 53 05, han styrer dette med kyndig hånd. Vi mødes som regel ved 9-tiden og arbejder til kl. 12-13 stykker.

Meppsen online – og hjemmesiden er fusioneret

Hjemmesiden og Meppsen Online er nu blevet fusioneret, det er blevet en rigtig flot og moderne hjemmeside. Naturligvis er der altid behov for justeringer i indholdet når der foretages en fusion, og det skal drøftes og reguleres i den kommende tid. Tak til Lars og Flemming for det flotte stykke arbejde der udføres – en flot hjemmeside er med til at markedsføre foreningen. Der er kun en hage ved omlægningen, og det var, at vi i 2007 mistede nogle sponsorindtægter som havde i 2006. Mens siderne er i opbrud kan vi naturligvis ikke sælge annonce til dem. Det skal der så tages fat på med et nyt annoncekoncept her i 2008, for vi har faktisk en rigtig god vare at sælge.

Oversigtskort i fysisk form

Det er vores opfattelse, at oversigtskortene synger på sidste vers – i hvert fald i den form de har nu. Men vi har ikke kunnet finde et bedre alternativ på kort sigt, derfor fremstilles der et nyt oplag i 2008 i fysisk form. Så må vi se hvad fremtiden bringer af muligheder. En væsentlig årsag til et nyt oplag er den markedsføringsværdi vi tillægger kortene, vi forventer stadig at kunne holde dem minimum omkostningsneutrale.

Herning Rocker

Igen i 2007 gav Herning Rocker et godt økonomisk tilskud til foreningen. Tak til alle de frivillige der gav en hånd og på den måde var med til at hjælpe foreningen. Jeg håber at alle også fik en musikalsk oplevelse med hjem. Som det fremgår af det sidste nyhedsbrev, så er vi allerede ud og søge frivillige til næste Herning Rocker. Så hvis du vil hjælpe foreningen – eller kender nogen der vil og samtidig have en fribillet til Herning Rocker, så er Thomas Gustafsson modtagelig for tilmeldinger.

Skjern Å

Dette er 1. år med start 1. april. Der er for 2007 registreret 399 stangfangede laks, mod 308 i 2006 og 259 i 2005 – i 1997 blev der registreret 30! Ca. 40 % blev genudsat, hvilket også svarer til tidligere sæsoner. Der blev fanget flere laks på vores stykker en tidligere år og en god del blev fanget meget tidligt på sæsonen – ca. 20 laks er der fanget inden for foreningens vand og 16 af dem er fanget fra vores bred. Også havørred sæsonen i Skjern var fin. 371 stk. mod 341 året før.

El-fiskeriet i Skjern Å forløb også godt. Der blev fanget mange laks og der var mange der ikke kom med. Den høje vandstand gjorde arbejdet svært, men der var ingen problemer med at få nok fisk til produktionen. Fantastisk arbejde under vanskelige forhold. Tak til Niels Præst og Jørn og Ivan Henriksen.

Der er i øvrigt noget der tyder på, at vi fra næste sæson får lov til at hjembringe enten 2 små laks eller en stor, i forsøget på at beskytte de store laks bedre. Det vil der komme mere om fra SÅS repræsentantskabsmødet i februar. Her vil der også komme noget omkring anvendelse af cirkelkroge og begrænsning af trekroge på woblere og blink. Det er for at sikre skånsomt fiskeri efter laksen, og det er et kompromis i forhold til tidligere forslag omkring forbud af bestemte fiskeformer.

Kanalsagen

Kanalsagen kom som den 1. bombe i 2007. Det fremgik af Herning Folkeblad at der var indgået et kompromis mellem Dansk Sportsfiskerforbund, lodsejerne og amtet, så var den sag ude af verden. Men nej – på repræsentantskabsmødet i SÅS blev den pludselig meget nærværende, da vores lodsejer Kristian Jørgensen rejste sig og snakkede om, at det nok blev svært for foreningerne, at fiske på dele af Skjern Å i fremtiden. Kanalsagen var gået i hårknude. Dansk Sportsfiskerforening ville ikke anerkende forliget. Og foreningerne stod til at miste en del fiskevand – ikke mindst HSF. Om jeg var rystet – jo tak det var vi alle. Så gik diplomatiet i gang. Red hvad reddes kan. Og i sidste ende blev det heldigvis næsten det hele.

Nu skal det ikke udarte sig til et fjendskab i forhold til Dansk Sportsfiskerforbund, selv om de i hvert fald i en periode af 2008 spillede skurkens rolle. Dansk Sportsfiskerforbund er i deres gode ret til at have deres mening og forfølge den. Vi har også et par gange undervejs fået at vide, at de ikke skylder os noget hvilket er fair nok men så er det vel også fair, at vi ikke skylder dem noget!

Sagen betød også, at Jørgen Poulsen trak sig fra vores bestyrelse pga. interessekonflikt.

Det der gjorde os sure i mælet var, at Forbundet sender en person ud til forhandling, der åbenbart ikke kan indgå en aftale der binder forbundet. Og derfor kommer forhandlingerne til at fremstå som om de er foretaget på skrømt. Det var også det der umiddelbart tændte lodsejerne af.

Efterfølgende ansatte Dansk Sportsfiskerforbund Leif Poulsen som koordinator ved Skjern Å, blandt andet med det formål, at få dialogen i gang med lodsejerne. Det har vi naturligvis hilst meget velkommen, og vi er sikre på, at det er den slags initiativer der skal til, for at undgå konfliktsituationer fremover. Også selv om Leif og jeg må erkende, at informationerne vi får kan være meget forskellige. Der faldt heldigvis ro over kanalsagen, og den har ”kun” kostet os 200 meter – ikke så galt, når man påtænker risikoen.

Slanger i paradis

Men hvis vi troede at nu var den hellige grav velforvaret, så skulle vi snart vågne op til en ny virkelighed. I forbindelse med vores kontraktforhandlinger ved Skjern å, dukkede der pludselig rygter op om, at der var noget i gære. Der var nogle, der ønskede at leje alt fiskevandet på begge sider af Skjern Å – på de første 4 km opstrøms Sdr. Felding. Vi var nu i starten af juni måned, og i første omgang troede vi simpelthen ikke det kunne være sandt. Så måtte diplomatiet i gang igen, og vi fik bekræftet, at det var sandt. Et konsortium – åbenbart bestående af nogle meget pengestærke mænd – og kendte mænd, var på jagt efter fiskevand, hvor de kunne være helt sig selv, derfor ville de have begge sider af åen, og derfor var der ikke plads til andre – skide være med foreningerne. Vi fik ikke opgivet prisen, men den lå væsentligt over vores hidtidige leje – og den lejepris vi umiddelbart kan tilbyde. Nu vil jeg gerne understrege, at vi ikke har patent på at leje fiskevandet i Skjern Å, det er til enhver tid lodsejeren der bestemmer hvem han vil leje ud til, og til hvilken pris. Men vi kan have en holdning til dem, der går ind og forsøger at købe foreningerne ud i stedet for at melde sig ind i foreningerne. Det er en ulækker form for egoisme, at fordi man har penge nok, så kan man købe sig ind når andre har gjort arbejdet og laksen er kommet. Nu blev den store løsning ikke til noget, fordi de var for grådige, og fordi en række lodsejere var loyale over for foreningerne. Som nævnt har vi ikke patent på fiskevandet ved Skjern Å, og det sker fra tid til anden, at vi mister et stykke fiskevand. Fra 2008 mistede vi fiskeretten ved hytten ved Sdr. Felding. Det havde ikke noget at gøre med konsortiet. Lodsejeren ønskede at prøve noget nyt, og vi må  respektere hans beslutning om at leje ud privat, og så håbe på, at vi senere kan komme på tale til stykket igen. Nu var vi henne sidst i oktober. Og vi havde stadig et udestående omkring et af vores stykker ved Sdr. Felding. Det stykke blev endelig afgjort den 12. december 2008. Og det er i realiteten også årsagen til, at vi ikke har kunnet informere tidligere omkring fiskevandet. Vi har simpelthen ikke vidst med sikkerhed hvor vi stod. Nu håber vi at få et år med mere ro omkring fiskevandet

SÅS

I forholdet til SÅS betød kanalsagen og den anden sag, at vi føler der ikke er opbakning i sammenslutningen. Ikke et ord er det nævnt med, når vi mødes, medmindre vi tager det op.

Man vil hellere diskutere skånsomt fiskeri efter laks. Det er også væsentligt. Men stiller man sagen på spidsen, så kan man jo sige, at der ikke er grund til at diskutere fiskemetoder hvis vi ikke kan fiske i åen. Vi vil arbejde for et mere sammenhængende SÅS. Ikke med hensyn til lodsejere, de må selv bestemme hvem de lejer ud til og til hvilken pris, Men for at ligge pres på de nye ved vandet, de skal være medlemmer af SÅS og indordne sig under de samme regler med hensyn til fiskeri. Ellers er det rent nas og samtidig kan vi risikere at få så mange grå felter langs åen, at vi risikerer en fredning af laksen, fordi fangstkontrol bliver en umulighed.

Når der er miljøproblemer skal SÅS også reagere. De skal forsyne foreningerne med information omkring problemstillingerne, og i bedste fald være mæglere.

Regler omkring skånsomt fiskeri, cirkelkroge, færre trekroge på woblere og blink.

Vi har ikke noget imod at beskytte laksen, og vi har ikke noget imod at være solidariske på et fornuftigt grundlag. Men det kniber unægtelig med solidariteten når der er problemer på vores vand.

Man skal feje for egen dør før man fejer for andres. Der er nogen ude vestpå, der i en periode har været meget lidt bekymrede over skånsomt fiskeri og det har kostet en del laks livet. Det er dem, der ikke har indført skånsomt fiskeri for lang tid siden på de strækninger i Skjern Å, hvor problemet med genudsætninger har eksisteret. Hvis man ser 3 år tilbage i statistikkerne er der ikke genudsat laks på vores vand, der er taget på f.eks. orm. Vi har ikke haft problemet. Nu går vi med i de nye regler for at vise, at vi går ind for foreningen, så må vi se hvor langt det bærer den anden vej.

Karup Å

Karup Å viste fremgang. Ikke som de store årgange, men fremgang. Der var flere fisk i åen, og der blev også fanget flere havørreder på vores stykker. Det er det mest glædelige er, at det ser ud til at 5 års konstant tilbagegang er vendt. Samtidig kan vi konstatere, at der nu efterhånden er etableret fri passage for havørrederne op til den øverste del af vandløbet. Det kunne også ses på el-fiskeriet. Og vi har jo kunnet læse i avisen omkring havørreder langt oppe omkring Bording. Det er fornemt og et godt tegn for fremtiden. KÅS er dem der har båret det meste af den succes, gennem et efterhånden mangeårigt arbejde for at forbedre forholdene for havørrederne. Målet er at havørrederne i Karup Å kan reproducere sig selv, og det mål er nu tydeligt i sigte. Nu har vi jo for nyligt kunnet læse, at Vejle Å er erklæret for selvproducerende – udsætningerne er stoppet. Måske bliver Karup Å den næste. Det kræver naturligvis også lidt mod at give slip, men der er jo ikke nogen der siger, at Trevad Ørredpark så skal nedlægges helt. Det vil være meget fornuftigt at bevare en reservestamme.

Karup Å Fiskekonkurrence blev en succes igen i 2007. Med et overskud til KÅS på 83.000 kroner. Det er et fald i overskuddet, så vi vil opfordre alle til at bakke op om konkurrencen. Dels er der nogle meget flotte præmier og samtidig nedsætter det medlemsforeningernes udgifter til KÅS og Trevad Ørredpark. Så lad os fra HSF tage ud og vise, at vi også kan vinde den konkurrence i 2008.

El-fiskeriet forløb uden problemer – så næste generation er på plads godt og vel.

Vorgod Syd / Nord

Et utrolig flot vand hvor der bliver fanget laks, havørreder og bækørreder hvert år. Vorgod Syd var i det hele taget en positiv oplevelse i 2007. Der blev fanget en del laks og havørreder især i sidste del af sæsonen, det er vand vi venter os en del af i fremtiden. I dette forår skal vi blandt andet ud og undersøge hvor der er p-pladser på stykkerne på Østsiden. Det vil øge tilgængeligheden.

Vorgod Nord er endnu ikke begyndt at kaste noget særligt af sig, men der bliver el-fisket havørreder og laks langt oppe i systemet. Nu er der sat penge af til genslyngning af åen og til sanering af eksisterende gydebanker, udlægning af gydegrus og hævning af vandstanden på ca. 3 km. – pris ca. 8 mio. kroner.

Karstoft

Ikke mange historier herfra men et af de steder vi udsætter fisk. Kan være svært tilgængeligt – og står på listen over større rydningsopgaver.

Rind Å

Ingen bemærkninger, men der el-fiskes både havørreder og laks.

Fjederholt – Sandfeldt – Storåen

Der er 11 mio. til naturopretning i Fjederholt. Fjernelse af dambrugsspærring, okker fra 4 sidevandløb, genslyngning af åen, sanere gydebanker og udlægge gydegrus og hæve vandstanden på 5 km.

Vi har meget vand ved Fjederholt – måske også rigeligt. Det skal vurderes i fremtiden. Men det er afgjort interessant, at der nu skabes endnu bedre opgangsbetingelser for laks og havørred, for vandet i Fjederholt å fejler bestemt ikke noget.

Jeg skal beklage, at vi i Meppsen Nyhedsbrev kom til at skrive, at Kideris Dambrug skulle nedlægges. Vi havde informationerne fra meget troværdig kilde af flere omgange. Det er spærringen der skal fjernes, ikke dambruget. Og vi har ikke noget udestående med dambruget, jeg har skrevet til dambrugs ejeren og beklaget fejlen.

Sunds sø og Gødstrup sø

Ingen tilmeldte fisk. Men vi ved, at de bliver besøgt ofte.

Fremtiden

 • Rydning og brobygning
 • Opsætning af skilte på alle strækninger og ved tilkørselsveje.
 • Ekstra runde med lodsejerkontrakter
 • Fiskedag for kræftramte Børn
 • Storarrangement den 13. marts 2008 med Bo Fomsgaard og Kenny Frost. Grejudstilling fra SeaTrout og et fantastisk amerikansk lotteri, der denne gang har masser af lækkert fiskeudstyr på præmielisten. Vi holder det i Sydbank, Herning.
 • Lodsejerfester Skjern og Karup og Fjederholt
 • Gule ærter 1. marts ved Karup
 • Nyt Annoncekoncept til Internet
 • Herning Rocker
 • Fremstilling af nye oversigtskort
 • KÅS konkurrence
 • SÅS Laksens dag 2008
 • 75-års jubilæum i HSF

Vi vil slutte bestyrelsens beretning ved at rette en stor tak til alle, der har gjort en aktiv indsats for Herning Sportsfiskerforening – og der er mange – Tak til foreningens sponsorer, uden dem ville vi have trange kår. Så kig godt på hvem der støtter foreningen og støt dem gensidigt.

Der blev spurgt om vi må køre ned til gården ved Øvig: Faktisk har vi fået lov til at sætte jagtstuen i stand og anvende den, i forbindelse hermed bliver det muligt.

Der blev spurgt om vi vil gøre noget ved de implicerede parter i sagen om de konsortier som forsøger at leje vores vand ved Skjern å: Umiddelbart ikke da vi mangler beviser, vi forsøger at belyse sagen og opfordrer SÅS til at bakke op.

Forslag om at afholde en 75-års jubilæumsfest for HSF ved Tjæreovnene.

Aflæggelse af regnskab

HSF havde et underskud på 21.000 kroner hvilket er et flot resultat sammenholdt med medlemsnedgangen på 40 medlemmer. Ekstraordinær fremstilling af skilte knap 5.000 kroner, manglende annonceindtægter 6.000. Ekstra lejeudgifter ca. 5.000 vedrørende Sdr. Felding. (tilbageregulering)

Indkomne forslag

Der er kommet forslag fra Bo Fomsgaard:

Forslag til emne som bestyrelsen kan beskæftige sig med i 2008.

Da vi i den forløbne sæson oplevede at miste vand til privatpersoner, der er villige til at overbyde foreningerne, og da det sandsynligvis kun er begyndelsen på en kommercialisering af det danske laksefiskeri, mener jeg at det er vigtigt at få diskuteret HSF’s håndtering af problematikken i fremtiden.

Sammenlignet med jagt, hvor arealer med voksende bestande af kronvildt oplever stigende jagtlejer, således ser man i vore nordiske nabolande samme tendens i prisudviklingen omkring elve der har en positiv udvikling i laksebestanden.

Skjern Å er netop i en voldsomt positiv udvikling hvad angår laksefiskeriet, og gribbene er begyndt at vise sig. Vi har i denne sæson oplevet flere forsøg fra pengestærke konsortier for at overtage HSF’s og andre foreningers vande. Det er ikke lykkedes for alle, men at vi har mistet vand på den bekostning op til den kommende sæson er en kendsgerning.

Hvad kan vi så gøre for at vore medlemmer i fremtiden vil kunne fiske på de tilbageværende stykker?

Da det tydeligvis ikke er moralen der er det fremherskende træk hos de implicerede parter, kan man i længden nok ikke argumentere sig til, at alle lodsejere får den holdning at deres vand bør forblive i en offentlig tilgængelig forening.

Så er der efter min mening kun én faktor tilbage: pengene!

Mit forslag til bestyrelsen og generalforsamlingen vil derfor være, at vi på en eller anden vis skal være anderledes offensive i forhold til prisudviklingen langs åen:

Medlemskontingentet fordobles til 2000,- hvis ikke med det samme, så i løbet af en kort årrække fx 6 år. Pensionister inklusive.

Dette vil kunne give os følgende muligheder:

At indkalde alle lodsejere ved de attraktive vande og stille dem en betragtelig forhøjelse (fordobling?) af meterprisen i udsigt, på betingelse af at de indgår tinglyste langtidskontrakter, eksempelvis 10 år, med HSF. Fordelene for lodsejerne er indlysende og det vil give arbejdsro for de siddende bestyrelser.

At oprette en ”jordfond” som man fx har gjort i Fanø Jagtforening (http://www.fanojagt.dk), hvor man, presset af ”Fastlandsjægere” der viste interesse for den voksende bestand af kronvildt på øen, fordoblede kontingentet. Man mistede kun et begrænset antal medlemmer, men formåede at udkonkurrere konsortierne, samtidigt med at man oprettede en jordfond, hvilket har givet foreningen mulighed for i fremtiden at erhverve mindre parceller. For en forening med 300 medlemmer, og med fx 500,- til fonden pr. medlem, giver det 150.000 årligt til opsparing eller opkøb af jordtilliggender. Et beløb i den størrelsesorden kan forrente et lån i omegnen af 2,5 mio. kr.

Langtidsleje eller eje af fiskeret giver mulighed for udvidet pleje af strækkene.

Hvad angår det juridisk mulige i forbindelse med langtidskontrakter og jordkøb, har vi højst sandsynligt kompetente medlemmer i foreningen der kan rådgive i den retning. Jordfonden er måske utopi, men er vel en tanke værd? At de andre foreninger langs åen sandsynligvis vil rynke brynene eller det der er værre over den nye offensive taktik bør vi kunne tage med sindsro. Sidste sæson ved rundbordet i SÅS har jo med al tydelighed vist, at medlemsforeningerne er overladt til at sejle i egen sø – opbakning var og er ikke et tema!

Det, det i bund og grund handler om, er vel ikke om vi vil betale 1000 eller 2000 for et kontingent, men snarere om vi vil fiske på vort vand eller ej!

Med venlig hilsen Bo Fomsgaard

Dette forslag blev fulgt af en lang interessant diskussion hvor der kort fortalt blev bakket op om en stigning i kontingentet for at sikre vores vand for fremtiden. Der blev givet tilsagn om at bestyrelsen kan anvende noget af HSF egenkapital for at sikre langtidskontrakter. I bund og grund er det et spørgsmål om vi vil fiske eller ej!

Fastlæggelse af kontingent og indskud for 2007

Vi har foretaget en lille tilpasning af kontingenterne for 2008 på 50kr.

De giver ca. 19.000 kroner mere i indtægter ved uændret medlemstal. Det vil sige ca. en udligning af underskuddet. Men der kommer forhøjelser af lejen hvis vi skal sikre vores vand. En del kan tages fra egenkapitalen, det er måske i overkanten at køre med en egenkapital på mere end 250.000 kroner. Men det ændrer ikke ved, at det bliver nødvendig at tage stilling til nogle ændringer, der kan sikre bestyrelsen ro og økonomisk styrke til at indgå langtidskontrakter på det fiskevand vi vurdere er væsentligst for HSF, ved Skjern og Karup Å.

Vi har været inde og vurdere vores kontingent i forhold til andre foreninger. Det er svært at sammenligne direkte, men vi må dog erkende, at de fleste foreninger ligger mellem 800 kroner og 1.500 kroner. Sammenligner vi vores fiskevand i både Karup, Skjern Å og Vorgod + alt det andet, så er det stadig billigt at være med i Herning. Man får meget godt fiskevand for pengene.

Vi foreslår 2 tiltag:

Pensionister. Dem der i dag er pensionister fortsætter på den måde fremover, og reguleres i samme takt som seniormedlemmer. Fremtidige pensionister fortsætter med at betale almindeligt kontingent. Det vil betyde, at andelen der betaler mindre vil være aftagende. Samtidig foreslår vi en kontingentforhøjelse på 200 kroner fra 2009 for seniorer og 50 kroner for juniorer. Samtidig med kontingentforhøjelserne forhøjer vi prisen på dagkort til 150 kroner.

Forhøjelsen blev af generalforsamlingen foreslået til 500 kr. efter livlig diskussion blev følgende vedtaget for 2009:

 • Seniorer 1250 kr.
 • Pensionister fra 1942 og før, fortsætter som pensionister men stiger procentuelt som seniorer. Der kommer ikke ”nye” pensionister.
 • Juniorer 100kr.
 • Dagkort 150kr. – 2 døgn 250kr.

Valg af formand

Børge Thomsen modtager ikke genvalg og takker af.

Jeg vil gerne sige tak for den tid jeg har haft i bestyrelsen – både som menigt medlem og som formand. Det har været spændende, og især har det været dejligt at lære en masse af foreningens grundstøtter at kende, og en masse lodsejere gennem mange sammenkomster og besøg.

Jeg vil sige, at vi har en rigtig god forening og vi noget fantastisk fiskevand og vi har en god økonomi. Men tiderne har ændret sig, og vi skal være opmærksomme på ændringerne.

Formandsskifte 2008
HSF nye formand Svend Fabricius-Svendsen overrækker afgående formand Børge Thomsen et diplom og en gave for tro tjeneste.

I det hele taget er det vigtigt at så mange som muligt melder sig på banen til at hjælpe med de forskellige opgaver der er i foreningen, for det er som med alt andet man gerne vil have forbedret. Det starter med dig selv, og jeg har besluttet, at selv om jeg nu ikke længere er en del af bestyrelsen i HSF, så er HSF stadig min fiskeforening også i fremtiden. Så jeg vil hjælpe så meget jeg kan, når der er behov for det.

Så vil jeg gerne rette en stor tak til resten af bestyrelsen for et godt samarbejde. Hårdt presset vil jeg godt indrømme, at jeg sætter stor pris på de gutter, og jeg er ikke betænkelig for fremtiden. Vi får en rigtig stærk bestyrelse, som vil bringe Herning Sportsfiskerforening sikkert ind i fremtiden.

Det starter jo med valg af ny formand. Bestyrelsen indstiller en garvet herre i HSF. En der i forvejen har gjort et stort stykke arbejde for foreningen gennem mange år. En troværdig fyr, der har bestyrelsens fulde opbakning. Vi indstiller Svend Fabricius som ny formand.

Svend blev valgt med akklamation.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

 • Thomas Gustafsson – Modtog genvalg
 • Harald Buur Mouritsen – modtager ikke genvalg
 • Hugo Nielsen (i stedet for Jørgen Poulsen) – modtager ikke genvalg
 • Svend Fabricius – valgt som formand
 • Som nye bestyrelsesmedlemmer indstiller bestyrelsen:
 • Bo Østergaard
 • Knud Østergaard Knudsen
 • Kenneth Nielsen

Alle valgt med akklamation.

Bestyrelsen HSF 2008
Svend Fabricius-Svendsen, Bo Østergård, Kenneth Nielsen, Jørn Henriksen, Knud Østergård knudsen, Henrik Abildgård og Thomas Gustafsson

Valg af 2 suppleanter

 • Bo Fomsgaard – modtog genvalg
 • Hugo Nielsen – modtager ikke genvalg

Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Per Laursen. Per valgt med akklamation

Valg af 2 revisorer

Thorkild Bøgild og Børge Sørensen – Begge modtog genvalg.

Valg af revisorsuppleant

På valg er Kurt Lunde – modtog genvalg. Uddeling af pokaler for fangede fisk m.m. Først farvel til Hugo Nielsen og Harald Buur Mouritsen og tak for deres indsats.

Herefter fangede fisk:

Pokaler sæson 2007
Laks 11,50 kg. – længde 104 cm – Henrik Lodahl – Sdr. Felding
Havørred 10,9 kg – længde 95 cm – Ole Lenler-Eriksen – Karup

Særlig indsats

I år har vi besluttet at gemme den særlige indsats, ikke fordi der ikke er nogen der har arbejdet ekstraordinært for foreningen – Tværtimod. Beslutningen skyldes faktisk, at der er mange der har gjort en stor indsats. Det betyder også at mange har fået point på denne konto, men vi har ikke lige fundet den eneste ene, der har skilt sig ud, der er mange, og dem skylder vi naturligvis en stor tak, så må vi se om der er en af dem der ligger sig alene i spidsen i 2009.

Eventuelt

Intet til eventuelt.

Bestyrelsen takker for god ro og orden.

Referent.

Svend Fabricius-Svendsen

Formand


2 thoughts on “Generalforsamling 17. januar 2008

 • Heinrich

  Jeg kan godt se at foreningen har fået et stort problem her, og er nød til at fortage sig et elle andet, for at forsvare sig mod disse pengestærke komsortiummer, det er desværre en tildens man ser mange steder og indenfor alle typer fiskeri.
  Jeg mener rent faktisk at et normal A- medlemsskab sagtens kan bære en stigning i kontingentet, idet jeg mener at i får enddog meget vand for jeres penge.
  Desværre vil det ifølge de nuværende regle medføre en stigning af B- medlemsskabetat, som jeg og flere af mine bekendte er, og jeg selv vil se mig nødsaget til at forlade forening, idet en pris på mere end 500 kr. ikke står mål med det fiskeri jeg dyrker i foreningen, nemlig gedderne i Sunds og Gødstrup.
  Faktisk er jeg sikker på at foreningen vil kunne erhverve sig en del flere medlemmer hvis man satseede lidt mere på søerne, med flere både (og gerne nogen som ikke er i stykker).
  Specielt Sundssø blive fisket af mange gæstende fisker, de køber dog det lokale kort og tager deres egen båd med, da de naturligvis ikke tør satse en weekend tur på en enkelt offentlig båd som skal være ledig. Men det er jo en helt anden debat..

  For at komme tilbage på sporet, så mener jeg altså at forening sagtens kan klare en kontingent stigning, men pas på den ikke bliver så voldsom at jage folk væk, som ikke er så lidenskabelig som i selv, for så kan det ende med at forening selv bliver en eksklusiv konsortium, for de få som er villig til at betale prisen

 • Henrik Lodahl

  Vedr. forslaget fra Bo Fomsgaard omkring kontingentforhøjelse ved generalforsamlingen, er jeg een af dem der stemte for.

  Fakta er, at såfremt foreningen ønsker at bevare sit fiskevand ved Skjern å (som efterhånden er hjertet i Herning Sportsfiskerforening) er det nødvendigt med en kontingentforhøjelse for at kunne tilbyde vore lodsejere en bedre leje og dermed – forhåbentlig – udelukke fremmede interesser i at overtage vores fiskevand.

  Jeg synes det kunne det være interessent at høre hvad andre har af kommentarer til forslaget omkring kontingentforhøjelsen.

  mvh
  henrik

Lukket for kommentarer.