Vedtægter for Herning Ikast Lystfiskerforening


§1 – Foreningens navn

Stk. 1. Foreningens navn er: Herning Ikast Lystfiskerforening (HI-LF) og dens hjemsted er Herning Kommune.

Stk. 2. Foreningen har følgende binavne: Herning Sportsfiskerforening (HSF) og Ikast Sportsfiskerforening (ISF)

Stk. 3. Foreningen kan være medlem af forskellige sammenslutninger og foreninger, såfremt det er i overensstemmelse med foreningens formål i vedtægternes § 2.

§2 – Foreningens formål

Stk. 1. At stille fiskevand til rådighed for medlemmerne og sørge for rimelige tilkørselsforhold, ved indgåelse af aftale om leje af fiskeret hos lodsejere eller køb af ejendom med ret til fiskeri. Køb, som nødvendiggør låntagning, kræver generalforsamlingens godkendelse. Forslag herom opføres særskilt på dagsordenen. Foreningen kan samarbejde med andre foreninger eller personer om leje af fiskevand.

Stk. 2. At udføre vandpleje som f.eks. vedligehold, reetablering og etablering af gyde og opvækstforhold, forureningsbekæmpelse og naturbevarelse. Udsætning af fisk kan kun ske efter den bestemmende myndigheds anvisninger.

Stk. 3. At samle lystfiskerinteresserede ved sociale aktiviteter og arrangementer.

At afholde kurser, foredrag og konkurrencer, der højner medlemmernes teoretiske og praktiske færdigheder, herunder også deres viden om hensynsfuld fiskeri og færden i den natur lystfiskeriet udføres i.

Stk. 4. At bekæmpe forurening af fiskevand. Foreningen kan samarbejde med andre foreninger, organisationer og offentlige myndigheder i sine bestræbelser mod forurening og naturødelæggelse.

Foreningen kan ligeledes bidrage til samarbejde, med andre foreninger/organisationer til gavn for lystfiskeriet.

§3 – Medlemsforhold

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver interesseret lystfisker, når ikke særlige forhold taler imod.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke for optagelse, ligesom den kan ekskludere medlemmer af foreningen i følgende tilfælde:

 1. Når et medlem dømmes for forsætlig overtrædelse af fiskerilovgivningen.
 2. Når et medlem groft eller gentagne gange har overtrådt foreningens vedtægter og regler, samt lov om fiskeri, naturbeskyttelse o.l.
 3. Når et medlem i øvrigt optræder illoyalt over for foreningen eller samarbejdspartnere.

Bestyrelsens afgørelse kan indankes for næstfølgende generalforsamling. Generalforsamlingens afgørelse er endelig.

Stk. 3. Et medlem optages som: Junior-, senior-, eller passivt medlem.

Seniormedlemmer kan vælge mellem et A-, eller B-medlemskab.

A-medlemmer, har fiskeret på hele Herning Ikast Lystfiskerforenings fiskevand.

B-medlemmer, har fiskeret på en begrænset del af Herning Ikast Lystfiskerforenings fiskevand. For B-medlemmer fastsættes omfanget af adgang til foreningens fiskevand af bestyrelsen.

Et A eller B-medlems ægtefælle/samlever børn og børnebørn under 12 år må fiske gratis sammen med medlemmet, der er ansvarlig for overholdelse af vedtægter og fiskeregler mv. Junior medlemmer er A-medlemmer.

Man er juniormedlem til udgangen af det kalenderår hvor medlemmet fylder 18 år. Passive medlemmer, har ingen fiskeret. Kontingent for passivt medlemskab fastsættes af bestyrelsen. Kontingent for andre medlemskategorier fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 4. A og B medlemmer der har betalt årskontingent for det år hvor generalforsamlingen afholdes har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 5. Et medlem, der udmelder sig eller ekskluderes, har intet krav på nogen andel i foreningens formue.

Stk. 6. De medlemmer der har ”pensionist status”, kan opretholde dette medlemskab til medlemskabet ophører.

§4 – Kontingenter

Stk.1. Forslag til det årlige kontingent fremlægges og fastsættes på den ordinære generalforsamling gældende for det næstfølgende år.

Stk. 2. Kontingent typer:

 • A-kontingent (senior) som er det fulde kontingent, der giver ret til fiskeri på alt Herning Ikast Lystfiskerforenings fiskevand.
 • B-kontingent (senior) udgør mindst 50 % af A-kontingent, der giver ret til fiskeri på en begrænset del af Herning Ikast Lystfiskerforenings fiskevand.
 • Junior-kontingent, der giver ret til fiskeri på alt Herning Ikast Lystfiskerforenings fiskevand.
 • Passiv-kontingent, der giver ret til at deltage i foreningens arrangementer, men ingen fiske- og stemmeret.

Seniorer (A og B-medlemmer) betaler ved indmeldelse et indskud, som fastsættes af bestyrelsen. Der betales ikke indskud ved skift mellem A- og B-medlemskab, ligesom der ikke betales indskud ved skift mellem junior- og seniormedlemskab.

Stk. 3. Bestyrelsen afgør om der til ikke-medlemmer skal kunne udstedes dagkort/gæstekort til foreningens fiskevande og fastsætter prisen for sådanne kort.

§5 – Foreningens regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Kassereren fører regnskab med foreningens indtægter og udgifter. På den årlige generalforsamling, fremlægges det afsluttede regnskabsårs reviderede regnskab.

Stk. 3. Bortset fra et mindre kontantbeløb henstår foreningens midler i et pengeinstitut.

Stk. 4. Der må ikke foretages spekulation med forenings finansielle midler eller aktiver i øvrigt.

Stk. 5. Kassereren fører liste over medlemmernes navne og adresser. Medlemmerne er selv pligtige, at meddele adresseændring til foreningen.

Stk. 6. Kassereren betaler/anviser betaling af alle daglige/sædvanlige udgifter. Andre/ekstraordinære udgifter skal godkendes af min. 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bilag fremvises på anfordring til bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 7. På generalforsamlingen, vælges 2 revisorer, til at forestå revision af foreningens regnskab. Den ene revisor vælges i lige år og den anden i ulige år. Der vælges 1 revisorsuppleant.

Stk. 8. Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskab, talmæssigt, og forvisse sig om, at de opgivne aktiver er til stede. Revisorerne skal forholde sig kritisk til de enkelte poster, jævnfør foreningens formål, bestyrelsens beslutninger og forretningsorden.

§6 – Foreningens ledelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen og er ansvarlig over for denne. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle dens anliggender. Bestyrelsens handlinger og beslutninger sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen tegner foreningen med fuld retsvirkning. Gældsstiftelse kræver dog generalforsamlingens godkendelse.

Stk. 3. Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær samt fire andre medlemmer.

Stk. 4. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, for to år af gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges 3 af gangen, skiftevis hvert andet år.

Stk. 5. Af sin midte vælger bestyrelsen kasserer og sekretær. Bestyrelsen består normalt af 7 pers. Hvis bestyrelsen skønner det, kan den udvides med det antal som bestyrelsen vurderer, og de ekstra vælges for et år.

Stk. 6. Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder først 1. suppleant, dernæst 2. suppleant. Udtræder der flere bestyrelsesmedlemmer, varetager den øvrige bestyrelse dennes hverv i tiden indtil næste generalforsamling.

Stk. 7. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Indkaldelse sker med mindst 7 dages skriftlig varsel ved udsendelse af dagsorden. Hastemøde kan indkaldes med kortere varsel, hvis et beslutningsdygtigt flertal godkender det.

Stk. 8. Bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når mindst 5 medlemmer er til stede. Simpelt stemmeflertal er afgørende. Udelukkelse/eksklusion af et foreningsmedlem kræver dog 5 stemmer for.

Stk. 9. Bestyrelsen skal føre protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Stk. 10. Bestyrelsen kan nedsætte det nødvendige antal udvalg til hjælp med sit arbejde.

§7 – Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af februar måned og indkaldes via foreningens hjemmeside/opslag på offentligt sted med mindst 4 ugers varsel. Det tilstræbes at generalforsamlingen afholdes den første torsdag i februar.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Valg af formand (vælges for 2 år af gangen).
 5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år af gangen).
 6. Valg af en suppleant til bestyrelsen (vælges for 2 år af gangen). På generalforsamlingen, vælges 2 suppleanter. Den ene suppleant vælges i lige år og den anden i ulige år.
 7. Valg af en revisor (vælges for 2 år af gangen).
 8. Valg af en revisorsuppleant (vælges for 1 år af gangen).
 9. Behandling af indkomne forslag.
 10. Fastsættelse af kontingent (se § 4 stk. 1).
 11. Eventuelt

Stk. 4. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, skriftlig, i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Indsendte forslag tilføjes dagsordenen i overskriftsform på hjemmesiden senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Afstemning sker, i sin helhed, ved stemmeflertal.

Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 dels flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 6. Når blot 5 medlemmer forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

Stk. 7. Referat af generalforsamlingen indføres i foreningens protokol og underskrives af bestyrelse og dirigent.

Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 eller 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes drøftet.

 

§8 – Fiskeriets udførsel, fredningstider og mindstemål

Stk. 1. Kun fiskeri med én stang og snøre er tilladt. Sættesnøre er forbudt.

Stk. 2. Fredningstider og mindstemål findes på foreningens hjemmeside eller ved videre henvisning. Her fremgår det også, om der er specielle fiskeregler og forhold på de enkelte fiskevande.

§9 – Ordensregler under fiskeriet

Stk. 1. Medlemmerne er pligtige, at udvise hensynsfuld adfærd mod andre fiskere, dyr, fugle og naturen. Hunde må ikke medtages under fiskeri.

Stk. 2. Beskadigelse af ejendom, hegn, afgrøde, fiskeredskaber m.m. er forbudt. Gælder også unødig nedtræden af græs. Låge, led og elhegn lukkes omhyggeligt efter passage.

Stk. 3. Henkastning af dåser, flasker, papir, kasseret fiskeline, kroge eller andet affald er forbudt. Affald anbringes i affaldskurve, hvor sådanne findes eller tages med hjem.

Stk. 4. Anvisning om tilkørsel og parkering ved fiskevand og andre forhold fremgår af oversigtskort på hjemmesiden eller af skilte i terrænet og skal nøje overholdes.

Lodsejernes anvisninger skal følges. Evt. uoverensstemmelse med lodsejer må ikke føre til ordstrid, men skal omgående rapporteres til bestyrelsen.

Stk. 5. Forurening, ulovligt fiskeri eller andre unormale forhold ved fiskevandet skal omgående anmeldes til bestyrelsen. Adresser og telefonnumre fremgår af hjemmesiden.

Stk. 6. Enhver er pligtig til at fremvise gyldigt medlemskort / fiskekort / lystfisketegn overfor enhver anden, som viser gyldigt medlemskort / fiskekort / lystfiskertegn. Medlemmerne bør i videst muligt omfang selv udøve kontrol.

Efter anmodning af en fiskerikontrollør / et bestyrelsesmedlem skal endegrej / fangst fremvises for kontrol.

Stk. 7. Camping eller teltslagning på parkeringspladser eller på vore lodsejeres ejendom uden aftale med bestyrelsen og efterfølgende accept fra lodsejeren er forbudt.

Stk. 8. Brug af foreningens hytter, eventuelle både og disses udstyr skal ske på en hensigtsmæssig og ansvarlig måde, ved skade på førnævnte eller ved tvivl kontaktes en ansvarlig fra foreningen.

Stk. 9. Medlemmer sørger selv for ansvarsforsikring, samt personlig ulykkesforsikring.

§10 – Leje af fiskevand

Stk. 1. Et medlem må ikke, til privat formål, uden bestyrelsens skriftlige tilladelse, leje fiskevand som forud var udlejet til en fiskeforening.

§11 – Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, på hvilken mindst 4/5 del, af de afgivne stemmer, er for forslaget. Opnås der ikke 4/5 del flertal, kan der indkaldes til ny generalforsamling, hvorpå nedlæggelse af foreningen kan vedtages ved stemmeflertal. Der kan først indkaldes til ny generalforsamling når de, i § 11, stk. 2, nævnte 21 dage er gået. Indkaldelse sker herefter, med mindst 14 dages varsel, via foreningens hjemmeside.

Stk. 2. Mellem første og anden generalforsamling skal der være mindst 21 dage, i hvilken periode der gives andre mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med henblik på at videreføre foreningen. Indkaldelse til denne ekstraordinære generalforsamling sker i henhold til vedtægternes § 7 stk. 9.

Stk. 3. Vedtages opløsningen tages samtidig, ved simpelt stemmeflertal, bestemmelse om anvendelse af foreningens midler og ejendele. Disse kan kun anvendes til lystfiskeriets fremme.

Stk. 4. Ved opløsning, som følge af fusion med en eller flere lyst- eller sportsfiskerforeninger med samme / tilsvarende formålsparagraf, tilfalder foreningens ejendom og formue den nye forening.


Således vedtaget på Herning Ikast Lystfiskerforenings stiftende generalforsamling den 2. februar 2017.