Vedtægter for HSF


Sidst ændret 12-02-2001

Vedtaget på generalforsamlingen d. 6.11.1971 med ændringer på generalforsamlingen 1977, 1983 og 2001.

1. Foreningens navn: Er Herning Sportsfiskerforening og dens hjemsted er Herning Kommune.

2. Medlemsoptagelse, udelukkelse og eksklusion: Som medlem optages enhver, der er fyldt 18 år (senior). Efter anbefaling af et seniormedlem optages unge i alderen 12-17 år (junior).

Medlemmer optages som:
A-medlemmer, med fiskeret på alt fiskevand under Herning Sportsfiskerforening.
B-medlemmer, med fiskeret på en begrænset del af Herning Sportsfiskerforenings fiskevand.
Passive medlemmer uden fiskeret.

For B-medlemmer fastsættes omfanget af adgang til foreningens fiskevand af generalforsamlingen. Ydelserne for passivt medlemsskab fastsættes af bestyrelsen.

Et A eller B-medlems ægtefælle og børn under 12 år må fiske gratis med medlemmet på dettes ansvar for overholdelse af vedtægter mv.

Bestyrelsen kan udelukke fra optagelse eller ekskludere den, som groft har overtrådt disse vedtægter, love om fiskeri, naturbeskyttelse og lignende. Den udelukkede/ ekskluderede kan indanke sagen for næste generalforsamling hvortil vedkommende får skriftlig indkaldelse. Generalforsamlingens afgørelse er endelig.

3. Foreningens formål: Er at stille fiskevand til sine medlemmers rådighed, og at tilbyde alle med interesse for lystfiskeri mulighed for at dyrke denne aktivitet. Gennem sociale arrangementer og aktiviteter i øvrigt at samle lystfiskeinteresserede samt ved afholdelse af kurser og konkurrencer at højne medlemmernes teoretiske og praktiske færdigheder, herunder også deres viden om hensynsfuld færden i den natur lystfiskeriet udføres i.

Bestyrelsen lejer kontraktsligt fiskeret hos lodsejere eller køber ejendom med ret til fiskeri.
Køb, som nødvendiggør låntagning, kræver generalforsamlingens godkendelse. Forslag herom opføres særskilt på dagsordenen i den med lovligt varsel udsendte indkaldelse.

Foreningen plejer fiskebestanden ved udsættelse og eventuel opdræt af fisk og andre foranstaltninger. Ministeriets anvisninger herom og eventuel vandøbsregulativ følges.

Forurening af fiskevand skal bekæmpes. Foreningen kan samarbejde med andre foreninger, organisationer og amtslige- og kommunale myndigheder i sine bestræbelser mod forurening og naturødelæggelse.

4. Foreningens indtægter: Kontingentet for A-medlemsskab og B-medlemsskab fastsættes af generalforsamlingen. B-medlemmer en nedsat betaling, som mindst udgør halvt A-medlems kontingent.

Kontingent for passivt medlemsskab fastsættes af bestyrelsen.

Seniorer (A og B-medlemmer) betaler ved indmeldelse et indskud, som fastsættes af generalforsamlingen. (Der betales ikke indskud ved skift mellem A- og B-medlemsskab).

Ved overgang fra passivt medlemsskab til aktivt medlemsskab betales indskud. Dog skal aktive medlemmer, der i en ubrudt medlemsperiode skifter fra aktivt medlemsskab til passivt medlemsskab og tilbage igen ikke betale nyt indskud.

Bestyrelsen afgør om der til ikke-medlemmer skal kunne udstedes dagkort til foreningens fiskevande og fastsætter prisen for sådanne kort.

5. Fiskemåder, fredningstider og mindstemål: Kun fiskeri med én stang er tilladt. Sættesnøre er forbudt. Fredningstider og mindstemål findes trykt i fortegnelsen over foreningens fiskevand (oversigtskort), som udleveres til foreningens medlemmer.
Særlig fredning eller restriktion for et fiskevand (f.eks. kun fluefiskeri) fastsættes af generalforsamlingen og er trykt i foreningens oversigtskort over det pågældende fiskevand.

6.Ordensregler under fiskeri: Medlemmerne er pligtige at udvise hensynsfuld adfærd mod andre fiskere, dyr, fugle og naturen. Hunde må ikke medtages under fiskeri.

Beskadigelse af ejendom, hegn, af grøde, fiskeredskaber m.m. er forbudt. Gælder også unødig nedtræden af græs. Låge, led, elhegn lukkes omhyggeligt efter passage.

Henkastning af dåser, flasker, papir, kasseret fiskeline, kroge eller andet affald er forbudt. Affald anbringes i affaldskurve, hvor sådanne findes eller tages med hjem.

Anvisning om tilkørsel og parkering ved fiskevand og andre forhold fremgår af oversigtskort eller af skilte i terrænet og skal nøje overholdes.

Lodsejernes anvisninger skal følges. Evt. uoverensstemmelse med lodsejer må ikke føre til ordstrid, men skal omgående rapporteres til bestyrelsen.

Forurening, ulovligt fiskeri eller andre unormale forhold ved fiskevandet skal også omgående anmeldes for et medlem af bestyrelsen. Adresser og telefonnumre er trykt i oversigtskort og i foreningens medlemsblad.

Enhver er pligtig at fremvise gyldigt medlemskort/fiskekort overfor enhver anden, som viser gyldigt medlemskort. Medlemmerne bør i videst muligt omfang selv udøve kontrol. Efter anmodning af vor fiskerikontrol skal fangst fremvises for kontrol af mindstemål.

Camping eller teltslagning på parkeringspladser eller på vore lodsejeres ejendom uden speciel tilladelse er forbudt.

For brug af foreningens hytter og eventuelle både og disses udstyr er fastsat regler. Reglementer for anvendelse af hytter er opslået i disse, og for eventuelle både er de beskrevet på kortoversigten. Reglementerne skal nøje overholdes.

7. Leje af fiskevand: Uden bestyrelsens skriftlige tilladelse må et medlem af foreningen ikke til privat fiskeri leje fiskevand, som forud var udlejet til en fiskeforening.

Fiskevand som grænser op til Herning Sportsfiskerforenings vand skal tilbydes foreningen forinden et medlem lejer det til privat fiskeri.

Hverken foreningen eller dets medlemmer må ved overbud eller på anden vis optræde illoyalt overfor andre lejere af fiskevand, det være sig foreninger eller private.

8. Foreningens ledelse: Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges hvert år direkte. Øvrige 6 afgår på skift med 3 hvert år.

Af sin midte vælger bestyrelsen næstformand, kasserer og sekretær. Den kan til særlige opgaver supplere sig med flere medlemmer – uden stemmeret – fra medlemskredsen.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Referat af møderne indføres i foreningens protokol.

Indkaldelse sker med 3 dages skriftlig varsel ved udsendelse af dagsorden. Hastemøde kan indkaldes med kortere varsel, hvis et beslutningsdygtigt flertal godkender det.

Mødet er beslutningsdygtigt, når 4 faste medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Udelukkelse/eksklusion kræver dog 5 stemmer for.

Bestyrelsen tegner foreningen med fuld retsvirkning. Gældstiftelse kræver dog generalforsamlingens godkendelse.

9. Generalforsamlingen: Er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes altid den 4. torsdag i  januar måned med adgang for A-og B medlemmer og med mindst følgende dagsorden:

1: Valg af dirigent. 2: Bestyrelsens beretning. 3: Regnskab. 4: Valg af formand. 5: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 6: Valg af suppleanter for bestyrelsen. 7: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 8: Indkomne forslag. 9: Fastsættelse af indskud og kontingent. 10: Eventuelt.

Formanden foranlediger indkaldelse opslået på hjemmesiden med dagsorden mindst 10 dage forud for generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet under indkomne forslag (pkt. 8), skal være formanden i hænde mindst 10 dage forud for generalforsamlingen. Dirigenten leder mødet, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Afstemning sker ved stemmeflerhed. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 og foreningens opøsning 3/4 majoritet blandt de fremmødte.

Når blot 3 medlemmer forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. Referat af generalforsamlingen indføres i foreningens protokol og underskrives af bestyrelse og dirigent.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 20 seniorer begærer dette med opgivelse af forhandlingsemner. Formanden foranlediger da ekstraordinær generalforsamling indkaldt på sædvanlig måde og med normalt varsel senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

10. Regnskabet: Regnskabsåret er 1/1 – 31/12. Kasseren fører bog over foreningens indtægter og udgifter. På den årlige generalforsamling fremlægges Det afsluttede regnskabsårs reviderede regnskab.
Bortset fra et mindre kontantbeøb henstår foreningens midler i pengeinstitut eller på giro. Kasseren fører liste over medlemmernes navne og adresser. Medlemmerne er selv pligtige at meddele forandringer i adressen til foreningen.

11. Foreningens opøsning: Opøsning af foreningen kan kun vedtages på en årlig ordinær generalforsamling. Ved opøsning, som er en følge af fusion med anden/andre sportsfiskerforening/er med samme/tilsvarende formålsparagraf, tilfalder foreningens ejendom og formue den nye, større foreningVed fuldstændig opøsning skal foreningens ejendom og formue anvendes til almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.