Fiskeregler


Uddrag fra forenings vedtægter:

 • Kun fiskeri med én stang og snøre er tilladt.
 • Udvis hensynsfuld adfærd mod andre og ryd op efter dig selv.
 • Hunde må ikke medtages under fiskeri.
 • Parkering udenfor de anviste p-pladser er strengt forbudt.
 • Lodsejernes anvisninger skal følges. Evt. uoverensstemmelse med lodsejer må ikke føre til ordstrid, men skal omgående rapporteres til bestyrelsen.
 • Forurening, ulovligt fiskeri eller andre unormale forhold ved fiskevandet skal omgående anmeldes til bestyrelsen.
 • Enhver er pligtig til at fremvise gyldigt medlemskort / fiskekort / lystfisketegn overfor enhver anden, som viser gyldigt medlemskort / fiskekort / lystfiskertegn. Medlemmerne bør i videst muligt omfang selv udøve kontrol.
 • Camping eller teltslagning på parkeringspladser eller på vore lodsejeres ejendom uden aftale med bestyrelsen og efterfølgende accept fra lodsejeren er forbudt.
 • Brug af foreningens hytter, eventuelle både og disses udstyr skal ske på en hensigtsmæssig og ansvarlig måde, ved skade på førnævnte eller ved tvivl kontaktes den ansvarlige fra foreningen.

For generelle regler for fiskeri i Skjern Å systemet se reglerne på SÅSs hjemmeside. Husk også at købe laksekontingent og obligatorisk fisketegn inden fiskeriet påbegyndes.

Fiskesæsonen

Karup Å: 1. marts til og med 31. oktober.

Skjern Å, Vorgod Å, Rind Å, Fjederholt Å og Brande Å: 16. april til og med 15. oktober.

Karstoft Å: 1. marts til og med 31. oktober.

Fangstrapportering

Alle fisk fanget på HI-LFs vand skal indberettes senest 4 dage efter fangst. Fangster i Karup Å systemet indberettes automatisk til Karup Å sammenslutningen. Husk også at indberette fangster i Skjern Å systemet til Skjern Å sammenslutningen (obligatorisk for havørred og laks). Hold øje med SÅSs hjemmeside for at se hvornår kvoterne er opbrugt.

Fredningstider (ferskvand)

 • Hav-/Sø-/Bækørred/Laks : 16. november til og med 15. januar.
 • Gedde 15. marts til og med 30. april.
 • Helt: 1. november til og med 31. januar
 • Stalling: Fredet.

Mindstemål

 • Bækørred: 30 cm
 • Gedde: 60 cm
 • Havørred: 40 cm
 • Helt : 36 cm
 • Laks : 40 cm (ferskvand), 60 cm (saltvand)
 • Stalling: 33 cm (fredet)
 • Søørred: 40 cm