Fiskeri efter signalkrebs


For medlemmer af HI-LF, er det er tilladt at fiske efter signalkrebs på dele af foreningens fiskevande. Fiskeriet er kun tilladt med krebsebrik og ikke tejner/ruser.

Krebsebrik

Vi har valgt at følge KÅS retningslinjer omkring fangst af signalkrebs:

  • Der må fiskes med én brik pr. medlem og fiskeriet skal udføres, så det respekterer reglen om bevægeligt nedstrøms fiskeri, således at krebsefiskeren tager sin brik op og viger for anden lystfisker, der kommer nedstrøms.
  • For alt fiskeriet efter krebs gælder, at kun madding som kødaffald, hundepiller m.v. må benyttes. Anvendes fisk til madding, SKAL det være fisk fra samme å system man fisker i. Dette for at minimere risikoen for smittespredning fra andre vandløb.
  • Signalkrebsen er en invasiv art. Derfor skal alle fangede signalkrebs aflives – store som små – og må under ingen omstændigheder genudsættes
  • Transport til hjemmet skal ske så forsvarligt, at krebsen ikke kan undslippe.
  • Såfremt man lader signalkrebsen “bade” for at rense for mudder/sand, skal man være meget opmærksom på, hvor man efterfølgende afhænder “badevandet”, idet der kan være æg fra signalkrebsen gemt i badevandet.

Der er forskellige regler afhængig af fiskevandet. I Karup Å systemet er fiskeri efter krebs er kun tilladt i fiskesæsonen. I Skjern Å systemet er fiskeri kun tilladt i Fjederholt å. Her har HI-LF fået tilladelse fra Fiskeristyrelsen og vores lodsejere til at fiske hele året rundt.

Signalkrebs med tydelige pletter ved kloen.