Fiskeregler


Fiskesæsonen

Karup Å: 1. marts til og med 31. oktober.

Skjern Å, Vorgod Å, Rind Å, Fjederholt Å og Brande Å: 16. april til og med 15. oktober.

Karstoft Å: 1. marts til og med 31. oktober.

Fangstrapportering

Alle fisk fanget på HI-LFs vand skal indberettes via hjemmesiden senest 10 dage efter fangst. Husk også at indberette din fangst til Karup Å sammenslutningen (valgfrit for fisk fanget i Karup Å systemet) eller Skjern Å sammenslutningen (obligatorisk for havørred og laks fanget i Skjern Å systemet jvf. nedenstående).

Regler for skånsomt fiskeri i Skjern Å systemet

(regler fra SÅSs hjemmeside)

 • Der må højst være én krog på linen. Krogen må være enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager. Overtrædelse medfører udelukkelse fra fiskeri i Skjern å vandsystem i et år. Fiskeridirektoratet underrettes.
 • Fiskeri med rejer og rogn er i flg. Bekendtgørelsen for Skjern å systemet helt forbudt.
 • Ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof skal der benyttes cirkelkrog uden modhager. Dog må der ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof anvendes enkeltkrog med modhager i krogstørrelse 12 hvor afstanden mellem krogspids og krogskaft skal være 6mm eller mindre.
 • Når en lystfisker har fanget en laks (nedgænger undtaget), må denne ikke praktisere fiskeri med naturlig agn eller kunststof.
 • Kvoten deles i 2 størrelsesgrupper. Dvs. 1 gruppe af fisk over 70 cm og 1 gruppe af fisk på eller under 70 cm. Kvoten mm kan ses på forsiden på  www.skjernaasam.dk.
 • Når kvoten i de to størrelsesgrupper er opbrugt må der kun praktiseres catch & release fiskeri efter laks. Herefter SKAL laks genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Der indføres kvotestop i den vestlige del af Skjern Å systemet når 90% af kvoten i begge størrelsesgrupper er opfisket. Resten af kvoten må kun opfiskes opstrøms Tarp Bro i Skjern å, opstrøms jernbanebroen i Vorgod å samt opstrøms Vester Ringvej i Omme å. De resterende 10 % fordeles med 1/3 til Vorgod å opstrøms Jernbanebroen, 1/3 til Omme å opstrøms Vester Ringvej og 1/3 i Skjern å hovedløb opstrøms Tarp Bro.
 • Der må hjemtages / aflives 1 laks pr. person pr. år, så længe kvoten indenfor de 2 størrelsesgrupper ikke er opbrugt. Overtrædelse medfører udelukkelse fra fiskeri i Skjern å vandsystem i indeværende samt efterfølgende år. Fiskeridirektoratet underrettes.
 • Alle laks og havørreder, der fanges SKAL registreres pr. registreringskonvolut eller online på www.skjernaasam.dk senest 4 dage efter fangst. Registreringen skal være på nettet senest 1 uge efter fangst.
 • Der må kun hjemtages/aflives 1 havørred pr. person pr. år.
 • Laksekontingent til SÅS, fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes.

Hold øje med SÅSs hjemmeside for at se hvornår kvoterne er opbrugt. Overtrædes ovenstående inddrages fiskeretten for det indeværende år samt det efterfølgende år. I gentagelsestilfælde inddrages fiskeretten i det indeværende år samt yderligere 5 år.

Fredningstider (ferskvand)

 • Hav-/Sø-/Bækørred/Laks : 16. november til og med 15. januar.
 • Gedde 1. april til og med 30. april.
 • Helt: 1. november til og med 31. januar
 • Stalling: Fredet.

Mindstemål

 • Bækørred: 30 cm
 • Gedde: 60 cm
 • Havørred: 40 cm
 • Helt : 36 cm
 • Laks : 40 cm (ferskvand), 60 cm (saltvand)
 • Stalling: 33 cm (fredet)
 • Søørred: 40 cm